Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 9/2024 Wójta Gminy Cisek z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 9/2024
Wójta Gminy Cisek

z dnia 24 stycznia 2024 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIX /89/ 08 Rady Gminy Cisek z dnia 08 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Cisek (Dz.Urz. Woj. Op. z 2008 r. nr 74, poz. 1904) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Sukowice oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 552 o powierzchni 0,1870 ha stanowiącą własność Gminy Cisek,   dla której prowadzona jest Księga wieczysta nr OP1K/00037618/4, określoną szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargu w trybie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

      2. Termin, miejsce i forma przeprowadzenia przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

§ 3.1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Cisku ul. Planetorza 52 oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Cisek.

      2. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pobierz: PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 9.2024 Wójta Gminy Cisek z dnia 24 stycznia 2024.pdf (104,29KB)

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko

Pobierz skany zarządzenia nr 9/2024:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Cisek nr 9.2024.pdf (327,79KB)
PDFZałącznik do zarządzenia Wójta nr 9.2024.pdf (416,30KB)