Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 76.2023 Wójta Gminy Cisek z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 76 /2023
Wójta Gminy Cisek

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Przewóz przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez przetargu.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r poz.40 ze zm.), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz uchwały Nr XIX/89/08 Rady Gminy Cisek z dnia 08 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Cisek (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008 r., nr 74 poz. 1904) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę w trybie bez przetargu na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość gruntową stanowiącą działkę nr 370/1 o powierzchni 0,0549 ha położoną w obrębie Przewóz określoną szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się roczny czynsz dzierżawny w wysokości 120,00 zł. 

§ 3. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Cisek na okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek oraz w prasie lokalnej.

§ 4. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pobierz:
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 76.2023 Wójta Gminy Cisek z dnia 15 listopada 2023.pdf (157,18KB)

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko