Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu LV sesji Rady Gminy Cisek

RG.0002.LV.2023

ZAWIADOMIENIE

               Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się LV sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LIV Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja przewodniczących komisji stałych rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Raport o stanie Gminy:
 1. przedstawienie raportu,
  Raport o Stanie Gminy CISEK w roku 2022
 2. debata nad raportem,
 3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
  PDFUchwała.LV.Wotum-zaufania.2023.2023-06-13.pdf (316,54KB)
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2022:
 1. przedstawienie informacji nt. sprawozdania finansowego,
  PDFZarządzenie nr 21.2023 Wójta Gminy z dnia 27 marca 2023.pdf (15,72MB)
 2. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 rok,
 3. przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok,
  PDFUchwała 132 2023 Cisek-sig.pdf (348,86KB)
 4. dyskusja,
 5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
  PDFUchwała.LV.Zatwierdz_sprawozdania.2023.2023-06-13.pdf (226,76KB)
 1. Procedura absolutoryjna:
 1. przedstawienie protokołu i uchwały komisji rewizyjnej,
  ZIPProtokół i uchwała komisji rewizyjnej.zip (1,89MB)
 2. przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej,
  PDFUchwała RIO nr 159-2023 wniosek kom. rewizyjnej.pdf (47,04KB)
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
  PDFUchwała.LV.Absolutorium.2023.2023-06-13.pdf (228,90KB)
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek,
  PDFUchwała.LV.Plan_KR.2023.2023-06-13.pdf (356,37KB)
 2. przekazania wniosku zgodnie z właściwością,
  PDFUchwała.LV.Przekazanie_wniosku.2023.2023-06-13.pdf (334,81KB)
 3. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek,
  PDFUchwała.LV.Wymagania_przedsięb_opr_zb_bezodp.2023.2023-06-13.pdf (247,62KB)
 4. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek,
  PDFUchwała.LV.Opłaty_przedszkole.2023.2023-06-13.pdf (235,75KB)
 5. trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,
  PDFUchwała.LV.Zesp_Interdyscyplinarny.2023.2023-06-13.pdf (348,77KB)
 6. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Cisek,
  PDFUchwała.LV.REWITALIZACJA.2023.2023-05-15.pdf (5,47MB)
 7. zmian w budżecie Gminy Cisek na 2023 rok,
  PDFUchwała.LV.zmBudżetGm.2023.2023-06-26.pdf (823,28KB)
 8. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  PDFUchwała.LV.zmWPF.2023.2023-06-26.pdf (226,09KB)
 1. Zapytania i oświadczenia radnych.
 2. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 3. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 4. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk

 Transmisja obrad Rady Gminy Cisek - Urząd Gminy Cisek