Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2022

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 
PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CISEK 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 
ZA ROK 2022

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571). Program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku został przyjęty Uchwałą Nr XXXV/195/2021 Rady Gminy Cisek z dnia 29 listopada 2021 r. i jest zgodny z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Zgodnie z ustawą, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja składa sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni Radzie Gminy.

W programie współpracy zostały określone zadania, które mogą być dofinansowane przez gminę oraz wskazane są inne formy współpracy. Działalność organizacji pozwala określić zbiorowe potrzeby mieszkańców i efektywniejsze realizowanie celów związanych z podnoszeniem poziomu życia mieszkańców. Władze Gminy współpracują z organizacjami pozarządowymi poprzez powierzanie i wspieranie wykonania zadań wymienionych w programie współpracy. Ważnym elementem opracowywania programu współpracy jest przeprowadzenie konsultacji społecznych i uwzględnienie w nim potrzeb społeczności lokalnych.

Projekt Uchwały Rady Gminy Cisek w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku został poddany konsultacjom w okresie od 5.11.2021 r. do 15.11.2021 r. Zaproponowano formę pisemną lub elektroniczną wyrażenia opinii o projekcie Programu przez organizacje. Projekt Programu dostępny był na stronie internetowej www.cisek.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek. Po przeprowadzonych konsultacjach nie wniesiono żadnych uwag oraz propozycji do jego treści. W dalszej kolejności Program współpracy został przedstawiony Radzie Gminy i przyjęty Uchwałą j.w. Program współpracy pozwala dysponować środkami publicznymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Umożliwia pełniejsze wykorzystanie potencjału rzeczowego i kadrowego organizacji, co pozwala podnosić jakość realizowanych zadań publicznych.  

Realizując Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku Gmina współpracowała z organizacjami między innymi poprzez:

  • powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
  • wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
  • wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
  • udzielanie przez Gminę pomocy merytorycznej i lokalowej organizacjom pozarządowym.

W 2022 roku Gmina Cisek wspierała wykonywanie zadań publicznych przez udzielenie dotacji w wysokości 200 000,00 zł. W oparciu o ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie zostały ogłoszone 2 otwarte konkursy ofert, tj.:

I. W grudniu 2021 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej „Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych” dla organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy – wysokość dotacji wynosiła 100.000,00 zł. 
Swoje oferty złożyli:
1.    Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,
2.    Ludowy Zespół Sportowy „VICTORIA 1900” Łany,
3.    Towarzystwo Promocji i Rozwoju Wsi Cisek – CISEK 2000,
4.    Ludowy Zespół Sportowy „RUCH” Steblów,
5.    Ludowy Klub Sportowy „Victoria” z siedzibą w Cisku,
6.    Uczniowski Klub Sportowy „UKS Cisek”.

Wszystkie oferty spełniały wymogi formalne, merytoryczne i finansowe. Po przedłożeniu opinii przez komisję konkursową Wójtowi Gminy dotyczącą w/w ofert zostały podpisane umowy z: 
1.    Towarzystwem Społeczno – Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim na kwotę 4.000,00 zł.,
2.    Ludowym Zespołem Sportowym „VICTORIA 1900” Łany na kwotę 31.500,00 zł., 
3.    Towarzystwem Promocji i Rozwoju Wsi Cisek, CISEK, 2000 na kwotę 7.000,00 zł.,
4.    Ludowym Zespołem Sportowym „RUCH” Steblów na kwotę 13.000,00 zł., 
5.    Ludowym Klubem Sportowym „Victoria” z siedzibą w Cisku na kwotę 41.500,00 zł.,  
6.    Uczniowskim Klubem Sportowym „UKS Cisek” na kwotę 3.000,00 zł..

II. Również w grudniu 2021 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Świadczenie usług opiekuńczo – medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania, niezbędnych świadczeń zdrowotnych oraz pielęgniarskich w warunkach ambulatoryjnych oraz świadczeń rehabilitacyjnych” – wysokość dotacji wyniosła 100.000,00 zł.
Została złożona 1 oferta przez Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu. Oferta spełniała wymogi formalne, merytoryczne i finansowe. Z organizacją została podpisana umowa na kwotę 100.000,00 zł.

Wszystkie przyznane środki finansowe w 2022 r. zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami. Dotacje zostały rozliczone w ustawowym terminie i co do ich wykorzystania nie wniesiono zastrzeżeń.


Wójt Gminy Cisek
Rajmund Frischko

Cisek, 28.04.2023 r.

Pobierz skan sprawozdania:
PDFPismo Wójta Gminy.pdf (3,16MB)
PDFSprawozdanie.pdf (122,13KB)