Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. - OPIEKA

Zarządzenie Nr 13/2023
Wójta Gminy Cisek

z dnia 8 lutego 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Na postawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy     z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.), tytuł zadania – Świadczenie usług opiekuńczo – medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania, niezbędnych świadczeń zdrowotnych oraz pielęgniarskich w warunkach ambulatoryjnych oraz świadczeń rehabilitacyjnych, które wykonywane będzie przez:

Caritas Diecezji Opolskiej, wysokość dotacji na wsparcie realizacji zadania – 100.000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.cisek.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek www.cisek.pl.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko