Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2023 roku

Uchwały z dnia 18 grudnia 2023 r. - LX sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
LX/336/2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.LX.336.2023.2023-12-18.pdf (1,28MB)

 
LX/335/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2023 rok

PDFUchwała.LX.335.2023.2023-12-18.pdf (931,21KB)

DzUWojOp.gif
LX/334/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

PDFUchwała.LX.334.2023.2023-12-18.pdf (209,30KB)

DzUWojOp.gif
LX/333/2023 w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

PDFUchwała.LX.333.2023.2023-12-18.pdf (325,14KB)

 
LX/332/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028

PDFUchwała.LX.332.2023.2023-12-18.pdf (209,72KB)

DzUWojOp.gif
LX/331/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu w związku z realizacją zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

PDFUchwała.LX.331.2023.2023-12-18.pdf (210,49KB)

 
LX/330/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku”

PDFUchwała.LX.330.2023.2023-12-18.pdf (209,37KB)

 
LX/329/2023 w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „bon żłobkowy”

PDFUchwała.LX.329.2023.2023-12-18.pdf (347,56KB)

DzUWojOp.gif
LX/328/2023 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.LX.328.2023.2023-12-18.pdf (8,21MB)

 
LX/327/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2024 rok

PDFUchwała.LX.327.2023.2023-12-18.pdf (3,12MB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 27 listopada 2023 r. - LIX sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
LIX/326/2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.LIX.326.2023.2023-11-27.pdf (9,61MB)

 
LIX/325/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2023 rok

PDFUchwała.LIX.325.2023.2023-11-27.pdf (936,77KB)

DzUWojOp.gif
LIX/324/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek

PDFUchwała.LIX.324.2023.2023-11-27.pdf (215,89KB)

DzUWojOp.gif
LIX/323/2023 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku”

PDFUchwała.LIX.323.2023.2023-11-27.pdf (428,55KB)

 

 

Uchwały z dnia 23 października 2023 r. - LVIII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
LVIII/322/2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.LVIII.322.2023.2023-10-23.pdf (1,48MB)

 
LVIII/321/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2023 rok

PDFUchwała.LVIII.321.2023.2023-10-23.pdf (768,57KB)

DzUWojOp.gif
LVIII/320/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysom sołectw Gminy Cisek przysługują diety

PDFUchwała.LVIII.320.2023.2023-10-23.pdf (203,86KB)

DzUWojOp.gif
LVIII/319/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

PDFUchwała.LVIII.319.2023.2023-10-23.pdf (343,16KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 18 września 2023 r. - LVII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
LVII/318/2023 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

PDFUchwała.LVII.318.2023.2023-09-18.pdf (206,71KB)

 
LVII/317/2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.LVII.317.2023.2023-09-18.pdf (9,84MB)

 
LVII/316/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2023 rok

PDFUchwała.LVII.316.2023.2023-09-18.pdf (1,03MB)

DzUWojOp.gif
LVII/315/2023 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku

PDFUchwała.LVII.315.2023.2023-09-18.pdf (204,97KB)

DzUWojOp.gif
LVII/314/2023 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

PDFUchwała.LVII.314.2023.2023-09-18.pdf (463,55KB)

DzUWojOp.gif
LVII/313/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Cisek na lata 2023-2026

PDFUchwała.LVII.313.2023.2023-09-18.pdf (1,29MB)

 

 

Uchwały z dnia 31 lipca 2023 r. - LVI sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
LVI/312/2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.LVI.312.2023.2023-07-31.pdf (3,70MB)

 
LVI/311/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2023 rok

PDFUchwała.LVI.311.2023.2023-07-31.pdf (504,58KB)

DzUWojOp.gif
LVI/310/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cisek na lata 2023-2030

PDFUchwała.LVI.310.2023.2023-07-31.pdf (201,02KB)

 

 

Uchwały z dnia 26 czerwca 2023 r. - LV sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
LV/309/2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.LV.309.2023.2023-06-26.pdf (1,30MB)

 
LV/308/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2023 rok

PDFUchwała.LV.308.2023.2023-06-26.pdf (797,25KB)

DzUWojOp.gif
LV/307/2023 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Cisek

PDFUchwała.LV.307.2023.2023-06-26.pdf (5,96MB)

DzUWojOp.gif
LV/306/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

PDFUchwała.LV.306.2023.2023-06-26.pdf (212,25KB)

DzUWojOp.gif
LV/305/2023 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek

PDFUchwała.LV.305.2023.2023-06-26.pdf (210,21KB)

DzUWojOp.gif
LV/304/2023 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek

PDFUchwała.LV.304.2023.2023-06-26.pdf (222,86KB)

DzUWojOp.gif
LV/303/2023 w sprawie przekazania wniosku zgodnie z właściwością

PDFUchwała.LV.303.2023.2023-06-26.pdf (309,20KB)

 
LV/302/2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.LV.302.2023.2023-06-26.pdf (330,13KB)

 
LV/301/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek

PDFUchwała.LV.301.2023.2023-06-26.pdf (203,52KB)

 
LV/300/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Cisek

PDFUchwała.LV.300.2023.2023-06-26.pdf (201,11KB)

 
LV/299/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cisek wotum zaufania

PDFUchwała.LV.299.2023.2023-06-26.pdf (198,03KB)

 

 

Uchwały z dnia 15 maja 2023 r. - LIV sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
LIV/298/2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.LIV.298.2023.2023-05-15.pdf (9,31MB)

 
LIV/297/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2023 rok

PDFUchwała.LIV.297.2023.2023-05-15.pdf (765,82KB)

DzUWojOp.gif
LIV/296/2023 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

PDFUchwała.LIV.296.2023.2023-05-15.pdf (169,48KB)

 
LIV/295/2023 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

PDFUchwała.LIV.295.2023.2023-05-15.pdf (170,22KB)

 
LIV/294/2023 w sprawie petycji dotyczącej utwardzenia i naprawy drogi wewnętrznej

PDFUchwała.LIV.294.2023.2023-05-15.pdf (244,61KB)

 
LIV/293/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złoża kruszywa naturalnego Kobylice IV

PDFUchwała.LIV.293.2023.2023-05-15.pdf (2,50MB)

 
LIV/292/2023 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku

PDFUchwała.LIV.292.2023.2023-05-15.pdf (179,22KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 29 marca 2023 r. - LIII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
LIII/291/2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.LIII.291.2023.2023-03-29.pdf (4,82MB)

 
LIII/290/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2023 rok

PDFUchwała.LIII.290.2023.2023-03-29.pdf (508,26KB)

DzUWojOp.gif
LIII/289/2023 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 2023

PDFUchwała.LIII.289.2023.2023-03-29.pdf (338,17KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 6 marca 2023 r. - LII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
LII/288/2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.LII.288.2023.2023-03-06.pdf (11,94MB)

 
LII/287/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2023 rok

PDFUchwała.LII.287.2023.2023-03-06.pdf (752,03KB)

DzUWojOp.gif
LII/286/2023 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2023 roku

PDFUchwała.LII.286.2023.2023-03-06.pdf (168,79KB)

 
LII/285/2023 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla celów obliczania wysokości zwrotu kosztów przewozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych

PDFUchwała.LII.285.2023.2023-03-06.pdf (168,34KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 6 lutego 2023 r. - LI sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
LI/284/2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.LI.284.2023.2023-02-06.pdf (11,20MB)

 
LI/283/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2023 rok

PDFUchwała.LI.283.2023.2023-02-06.pdf (381,70KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 30 stycznia 2023 r. - L sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
L/282/2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.L.282.2023.2023-01-30.pdf (8,74MB)

 
L/281/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2023 rok

PDFUchwała.L.281.2023.2023-01-30.pdf (639,86KB)

DzUWojOp.gif
L/280/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cisek

PDFUchwała.L.280.2023.2023-01-30.pdf (251,09KB)

 
L/279/2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie gminy Cisek

PDFUchwała.L.279.2023.2023-01-30.pdf (170,45KB)

DzUWojOp.gif
L/278/2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.L.278.2023.2023-01-30.pdf (250,63KB)

 
L/277/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

PDFUchwała.L.277.2023.2023-01-30.pdf (168,59KB)

DzUWojOp.gif
L/276/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”

PDFUchwała.L.276.2023.2023-01-30.pdf (170,40KB)

DzUWojOp.gif