Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 10/2023 Wójta Gminy Cisek z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

Zarządzenie Nr 10/2023
Wójta Gminy Cisek
z dnia 2 lutego 2023 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) art. 15 ust 1 art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIX/89/08 z dnia 08 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Cisek, zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się dokonać zamianę nieruchomości położonej w obrębie Miejsce Odrzańskie oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 298/1 z mapy 2 o powierzchni 0,0846 ha stanowiąca własność Gminy Cisek, dla której prowadzona jest księga wieczysta OP1K/00060615/3 przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, na nieruchomość położoną w obrębie Miejsce Odrzańskie oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 295/6 z mapy 2 o powierzchni 0,0724 ha stanowiąca własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Miejscu Odrzańskim, dla której prowadzona jest księga wieczysta OP1K/00030356/0 przez Sąd  Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu.

§ 2. Zamiana, o jakiej mowa w § 1, nastąpi z obowiązkiem dokonania dopłaty na rzecz Gminy Cisek w kwocie stanowiącej równowartość różnicy w wartości zamienianych nieruchomości .

§ 3. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykaz o którym mowa w § 3 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Cisek ul. Planetorza 52, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu tego wykazu podana zostanie na stronach internetowych Urzędu Gminy Cisek oraz w prasie lokalnej.

§ 5.  Nabyta w wyniku zamiany nieruchomość wejdzie do zasobu mienia Gminy Cisek.

§ 6.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz:
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 10 Wójta Gminy Cisek z dnia 2 lutego 2023.pdf (108,34KB)

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko

Pobierz skan: PDFZarządzenie nr 10.2023 z dnia 2 lutego 2023.pdf (822,22KB)