Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu L sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.L.2023

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 30 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się L sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja przewodniczących komisji stałych rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”,
  PDFUchwała.L.Kryterium_dochodowe.2023.2023-01-23.pdf (274,67KB)
 2. określenia zasad i zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania „Posiłek w szkole iw domu” na lata 2019-2023,
  PDFUchwała.L.DozywianieOsob.2023.2023-01-23.pdf (274,63KB)
 3. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek,
  PDFUchwała.L.PlanPracyKR.2023.2023-01-24.pdf (263,46KB)
 4. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie gminy Cisek,
  PDFUchwała.L.Stawki_opłat.2023.2023-01-23.pdf (267,96KB)
 5. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cisek,
 6. zmian w budżecie Gminy Cisek na 2023 rok,
  PDF1.Uchwała.L.ZmBUDŻETU_GMINY.2023.2023-01-30.pdf (653,83KB)
 7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  PDF1.Uchwała.L zmWPF.2023.2023-01-30.pdf (176,93KB)
 1. Zapytania i oświadczenia radnych.
 2. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 3. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 4. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Transmisja obrad pod adresem: http://bip.cisek.pl/2604/1741/transmisja-obrad-rady-gminy-cisek.html

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk