Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 117/2022 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 30 grudnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 117/2022
WÓJTA GMINY CISEK
z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XLVII/257/2022 Rady Gminy Cisek z dnia 24 października
2022 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku”, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

§ 2. 1. Otwarty konkurs ofert, o którym mowa w § 1, zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu.
       2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
       3. Do składanej oferty należy dołączyć zgodę osób reprezentujących podmiot na przetwarzanie danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega zamieszczeniu:

  1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisek
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.cisek.pl
  3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek www.cisek.pl

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

POBIERZ:
PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia.pdf (192,87KB)
PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia.pdf (114,00KB)
DOCXRramowy wzór umowy.docx (66,58KB)
PDFRramowy wzór umowy.pdf (289,61KB)
DOCXWzór oferty.docx (54,64KB)
PDFWzór oferty.pdf (287,13KB)
DOCXWzór sprawozdania.docx (46,02KB)
PDFWzór sprawozdania.pdf (279,18KB)
Skan Zarządzenia Wójta: PDFZarządzenie nr 117 - ogłoszenie konkursu SPORT.pdf (8,69MB)

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko