Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 75.2022 Wójta Gminy Cisek z 17 października 2022 r.

Zarządzenie Nr 75/2022

Wójta Gminy Cisek
z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Błażejowice
przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez przetargu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz uchwały Nr XIX/89/08 Rady Gminy Cisek z dnia 08 sierpnia 2008r w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Cisek (Dz. Urz .Woj. Op. z 2008 r., nr 74 poz. 1904) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę w trybie bez przetargu na czas oznaczony do 3 lat część nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0100 ha położonej w obrębie Błażejowice stanowiącej część działki nr 20 określonej szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się roczny czynsz dzierżawny w wysokości 100,00 zł. 

§ 3. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Cisek na okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
       2. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek oraz w prasie lokalnej.

§ 4. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

PobierzPDFZałącznik do Zarządzenia Nr 75.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 17 października 2022.pdf (105,13KB)

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko