Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 55.2022 Wójta Gminy Cisek z 5 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 55/2022
Wójta Gminy Cisek
z dnia 05 sierpnia 2022 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm) art. 35 ust.1 i 2 w związku z art. 25 ust 1, ustawy    z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz.1899 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIX /89/ 08 Rady Gminy Cisek z dnia 08 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Cisek (Dz.Urz. Woj. Op. z 2008 r. nr 74, poz.1904) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Steblów oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 472 o powierzchni 0,1070 ha stanowiącą własność Gminy Cisek, dla której prowadzona jest Księga wieczysta nr OP1K/00075687/6, określoną szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargu w trybie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

       2. Termin, miejsce i forma przeprowadzenia przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

§ 3. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Cisku ul. Planetorza 52 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

      2. Informacja o zamieszczeniu tego wykazu podana zostanie na stronach internetowych Urzędu Gminy Cisek oraz w prasie lokalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pobierz:
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 55.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 sierpnia 2022.pdf (107,53KB)

WÓJT

/-/ Rajmund Frischko