Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XLIV sesji Rady Gminy Cisek

RG.0002.XLIV.2022

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 25 lipca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja przewodniczących Komisji Rady Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie uwag złożonych do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek,
  PDFUchwała.XLIV.STUDIUM.2022.2022-07-07.pdf (37,19MB)
 2. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, pracujących w grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze,
  PDFUchwała.XLIV.pedagog.2022.2022-07-15.pdf (300,04KB)
 3. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cisek na rok szkolny 2022/2023,
  PDFUchwała.XLIV.cena_paliwa.2022.2022-07-15.pdf (269,58KB)
 4. wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji „ Kędzierzyn- Koźle” przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru granic i aglomeracji „ Kędzierzyn- Koźle”,
  PDFUchwała.XLIV.aglomeracja_K-Kozle_.2022.2022-07-15.pdf (370,99KB)
 5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w obrębie   Roszowicki Las stanowiącej własność Gminy Cisek,
  PDFUchwała.XLIV.zgoda_na_odstąpienie.2022.2022-07-15.pdf (179,98KB)
 6. zmian do budżetu Gminy na 2022 rok,
  PDFUchwała.XLIV.zmBudzetu.2022.2022-07-20.pdf (725,44KB)
 7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok,
  PDFUchwała.XLIV.zmWPF.2022.2022-07-20.pdf (177,18KB)
 8. wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Głubczyce przez Gminę Cisek zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
  PDFUchwała.XLIV.Porozumienie_Cisek_Glubczyce.2022.2022-07-18.pdf (351,73KB)

9. Zapytania i oświadczenia radnych.
10. Informacje oraz zapytania sołtysów.
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
 

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk