Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. księgowości jednostek budżetowych

OK.2110.8.2022

OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Cisek
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - urzędnicze
w Urzędzie Gminy Cisek z siedzibą w Cisku przy ul.  Planetorza 52

Stanowisko ds. księgowości jednostek  budżetowych
(nazwa stanowiska pracy)

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak   skazania    prawomocnym   wyrokiem    sądu   za   umyślne   przestępstwo    ścigane z   oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 6. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).
 7. Znajomość ustaw: o finansach publicznych, o samorządzie gminnym.
 8. Wykształcenie wyższe.
 9. Doświadczenie   zawodowe  w  samorządzie  na stanowisku  urzędniczym  przez  okres co najmniej jednego roku.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność analizy i stosowania przepisów prawa.
 2. Dokładność, spostrzegawczość, terminowość,  umiejętność  organizacji  własnej,  poczucie  odpowiedzialności za  realizowane zadania, wysoka kultura osobista.
 3. Prawo jazdy kategorii B.
 4. Dyspozycyjność.
 5. Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.
 6. Doświadczenie w księgowości budżetowej, obsługa programu Płatnik

3. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z księgowością i sprawozdawczością budżetową jednostek oświatowych.
 2. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją, inwentaryzacją oraz rozliczaniem ksiąg inwentarzowych pozostałych środków trwałych w użytkowaniu dla jednostek oświatowych.
 3. Prowadzenie rejestru wpływających do działu księgowości faktur, oraz przygotowanie ich do realizacji.
 4. Zastępstwo na stanowisku ds. płac.

4.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. praca przy komputerze  powyżej 4 godzin,
 3. wyposażenie stanowiska pracy: komputer z oprogramowaniem, drukarka
 4. fizyczne warunki pracy: praca siedząca
 5. wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi na stanowisku.

5.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Cisek w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższ niż 6 %.

6 .  Wymagane dokumenty:

 1.  list motywacyjny,
 2.  kwestionariusz osobowy, kserokopie świadectw pracy,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*.

*w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

7. Terminy i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko d.s. księgowości budżetowej” należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie Urzędu Gminy Cisek (w Sekretariacie) lub przesłać na adres: 47-253 Cisek, ul. Planetorza 52, Urząd Gminy Cisek, do dnia 10 czerwca 2022 r. do godziny 15.15 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu lub data złożenia w Urzędzie).

8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Wójt     Gminy Cisek.  Adres Urzędu Gminy Cisek: 47-253 Cisek ul. Planetorza 52.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Urząd Gminy Cisek  - info@cisek.pl
 3. Dane  osobowe  kandydata   na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane  są  w    oparciu o przepisy prawa  (w szczególności Kodeksu pracy  i/lub  innych przepisów szczególnych)   i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia  obowiązku  prawnego,  jakim  jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Urzędzie Gminy Cisek oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody Odbiorcami  Pana/Pani danych   osobowych   będą   wyłącznie   podmioty   uprawnione     do  uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 4. Dane  osobowe  przechowywane  będą  w  czasie  określonym  przepisami  prawa,  zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Dz. U. z 2011 roku, Nr 14, poz. 67
 5. Ma  Pan/Pani   prawo do  żądania   od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,   ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania zgody
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Inne:

 1. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz złożonych za pomocą profilu zaufanego,
 2. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty te mogą zostać odebrane do dnia 31  lipca 2022r., a nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone,
 3. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o kwalifikacji do poszczególnych etapów,
 4. Kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na test kwalifikacyjny, proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości,
 5. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis,
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Cisek
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 77/4871140

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Data ogłoszenia:  30 maja 2022 r.

Pobierz załączniki:
PDFKwestionariusz osobowy + oświadczenie.pdf (125,85KB)
PDFSkanowane Ogłoszenie o naborze.pdf (2,08MB)

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko