Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 274), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23.02.2022 r. do 25.03.2022 r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Cisku pokój nr 23 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Cisku na stronie http://bip.cisek.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się dnia 14.03.2022 r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Cisku, pokój nr 17 o godz. 15oo.

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń, zakazów i nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na terytorium RP.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 54 ust. 3 tejże ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy w formie papierowej na adres: Urząd Gminy w Cisku ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres info@cisek.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2022 r.

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Informuję, iż wyłożenie i dyskusja publiczna odbędą się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.  Mając powyższe na uwadze apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu.

 

WÓJT

/-/ mgr inż. Rajmund Frischko

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem  http://bip.cisek.pl/2486/1733/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-w-urzedzie-gminy-cisek.html

Pobierz skanPDFObwieszczenie Wójta Gminy Cisek z dnia 15 lutego 2022 o II wyłożeniu do publicznego wglądu studium.pdf (868,45KB)


Pobierz i zapoznaj się z poniższymi materiałami:

PDFTekst studium II wyłożenie.pdf (3,48MB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko. z aneksemdoc.pdf (2,02MB)

kierunki 15 grudnia.png
https://bip.cisek.pl/download//18962/kierunki-15-grudnia.png

Uwarunkowania 15 grudnia.png
https://bip.cisek.pl/download//18963/uwarunkowania-15-grudnia.png

PDFFormularz_uwag_II_do_Studium.pdf (83,53KB)