Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie Wójta Gminy do komisji konkursowej

Wójt Gminy Cisek

zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania osób, które będą brały udział w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ogłoszonych otwartych konkursach ofert, organizowanych przez Gminę Cisek w 2022 roku

Informacje ogólne.

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Cisek zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do prac w komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ogłoszonych otwartych konkursach ofert, na realizację zadań publicznych zleconych przez  Gminę Cisek, organizacjom pozarządowym w 2022 roku.
 2. Celem niniejszego zaproszenia jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowej, wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

Wymagania dotyczące kandydatów.

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,
 3. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności,
 4. posiadają doświadczenie w zakresie przygotowania ofert o dotacje i realizacji projektów.

Zadania komisji konkursowej.

Zadaniem komisji konkursowej jest:

 • opiniowanie ofert, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego otwartego konkursu ofert oraz regulaminu pracy komisji konkursowej,
 • rekomendowanie zaopiniowanych ofert do wyboru Wójtowi Gminy Cisek, który podejmuje ostateczną decyzję o przydzieleniu dotacji i jej wysokości.

Wybór kandydatów z listy do pracy w komisjach konkursowych.

 1. Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji konkursowej.
 2. Kandydat na członka komisji konkursowej jest wskazywany przez daną organizację pozarządową.
 3. Kandydat powinien posiadać odpowiednią wiedzę merytoryczną i doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych będących przedmiotem konkursu.
 4. W skład konkretnej komisji konkursowej nie będą mogli wchodzić reprezentanci podmiotów, które będą ubiegać się w danym postępowaniu konkursowym o dotację z budżetu Gminy Cisek lub pozostające z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność (do członków komisji konkursowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
  z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczące wyłączenia pracownika).
 5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 6. Komisja konkursowa będzie działała wyłącznie w dniach o godzinach pracy Urzędu Gminy
  w Cisku.
 7. Zgłoszenia będą honorowane na czas udzielonego pełnomocnictwa do reprezentacji, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2022 r. /istnieje możliwość cofnięcia rekomendacji/.
 8. Przy wyborze członków do danej komisji konkursowej będzie brana pod uwagę określona przez kandydata tematyka, zgodna ze sferą zadania publicznego, zadeklarowana w formularzu zgłoszenia.
 9. Wójt Gminy Cisek uwzględniając rodzaj zadania objętego ogłoszonym konkursem, powołuje do komisji konkursowej reprezentantów organizacji pozarządowych, zgłoszonych na członków komisji.
 10. Skład i zasady działania komisji konkursowej określone zostaną zarządzeniem Wójta Gminy Cisek.

Termin i sposób zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych.

 1. Termin zgłaszania kandydatów upływa 20 stycznia 2022 r.
 2. Zgłoszenia należy dokonać na odpowiednim formularzu, podpisanym przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej/podmiotu na zewnątrz. Formularz jest załącznikiem do niniejszego zaproszenia.
 3. Wypełnione formularze z propozycjami kandydatów należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Cisek /pok. nr 18/, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek.

Uwagi końcowe.

Zgłoszenia, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji i podpisów nie będą brane pod uwagę.

Pobierz:
DOCXFormularz zgłoszenia.docx (16,61KB)
PDFFormularz zgłoszenia.pdf (118,79KB)
DOCXZgoda na przetwarzanie danych osobowych.docx (15,44KB)
PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf (114,65KB)

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko