Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 102/2021 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 29 grudnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 102/2021 WÓJTA GMINY CISEK
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XXXV/195/2021 Rady Gminy Cisek z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku”, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.).

§ 2.

  1. Otwarty konkurs ofert, o którym mowa w § 1, zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu.
  2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega zamieszczeniu:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.cisek.pl
  3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek www.cisek.pl

§ 4. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz:
PDFZarządzenie 102.2021.pdf (9,30MB)
DOCXZałącznik nr 1- wzór oferty.docx (53,84KB)
PDFZałącznik nr 1- wzór oferty.pdf (285,90KB)
DOCXRamowy wzór umowy.docx (65,98KB)
PDFRamowy wzór umowy.pdf (290,46KB)
DOCXWzór sprawozdania.docx (42,18KB)
PDFWzór sprawozdania.pdf (277,99KB)
PDFZgoda na przetwarzanie danych-org.pdf (113,48KB)

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko