Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 274), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od dnia 07.07.2021 r.  do dnia  10.08.2021 r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Cisku pokój nr 23 od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Cisku na stronie www.cisek.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się dnia  02.08.2021 r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Cisku, pokój nr 17  o godz. 15.00

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń, zakazów
i nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na terytorium RP.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 54 ust. 3 tejże ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy w formie papierowej na adres: Urząd Gminy w Cisku ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.09.2021r.

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Informuję, iż wyłożenie i dyskusja publiczna odbędą się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.  Mając powyższe na uwadze apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu.

POBIERZ PROJEKTY DOKUMENTÓW:

PDFTekst studium.pdf (3,48MB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko.pdf (1,68MB)

Kierunki 8 kwietnia.png

Uwarunkowania 8 kwietnia.png

DOCFormularz _uwaga do Studium.doc (30,00KB)
PDFFormularz _uwaga do Studium.pdf (83,86KB)

WÓJT
/-/ mgr inż. Rajmund Frischko

Pobierz skan obwieszczenia:
PDFObwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu SUiKZP Gminy Cisek z 29 czerwca 2021.pdf (982,76KB)

Pobierz: PDFProtokół z dnia 2 sierpnia 2021 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium.pdf (683,05KB)