Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXX.2021

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 30 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:    

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Cisek.
 4. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja przewodniczących komisji stałych rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pożytku publicznego oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.
  PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy GmCisek z organizacjami pozarządowymi za 2020 r.pdf (4,70MB)
 8. Raport o stanie Gminy:
 1. przedstawienie raportu,
  Raport o Stanie Gminy CISEK w roku 2020.pdf
 2. debata nad raportem,
 3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
  PDFUchwała.XXX.WotumZaufania.2021.2021-06-30.pdf (149,11KB)
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2020:
 1. przedstawienie informacji nt. sprawozdania finansowego,
  PDFZARZĄDZENIE NR 26.2021.2021-03-30.pdf (3,38MB)
  PDFKorekta załącznika nr 3 do Zarządzenia Nr 26.2021.pdf (115,93KB)
 2. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.,
 3. przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2020,
  PDFUchwała RIO OPOLE 122 2021 Cisek-sig.pdf (284,41KB)
 4. dyskusja,
 5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
  PDFUchwała.XXX.ZatwSprFinansowego.2021.2021-06-30.pdf (172,71KB)
 1. Procedura absolutoryjna:
 1. przedstawienie protokołu i uchwały komisji rewizyjnej,
  PDFProtokół komisji rewizyjnej.pdf (1,72MB)
  PDFUchwała komisji rewizyjnej.pdf (1,81MB)
 2. przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej,
  PDFUchwała RIO OPOLE 176 2021 Cisek-sig.pdf (227,75KB)
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
  PDFUchwała.XXX.Absolutorium.2021.2021-06-30.pdf (179,74KB)
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmian w budżecie Gminy na rok 2021,
  PDFUchwała.XXX.zmBudżetu2021.2021-06-29.pdf (477,29KB)
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  PDFUchwała.XXX.zmWPF2021.2021-06-30.pdf (217,91KB)
 3. zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cisek,
  PDFUchwała.XXX.ZmZasadWynajmu.2021.2021-06-30.pdf (218,51KB)
 4. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2021-2025,
  PDFUchwała.XXX.WPGMZG.2021.2021-06-30.pdf (404,16KB)
 5. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cisek na rok szkolny 2021/2022,
  PDFUchwała.XXX.PALIWO_SZKOŁY.2021.2021-06-30.pdf (222,10KB)
 6. rozpatrzenia petycji w sprawie stosowania preparatów, które są obecnie w fazie badań,
  PDFUchwała.XXX.PETYCJA.2021.2021-06-28.pdf (182,55KB)
 7. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek.
  PDFUchwała.XXX.Plan_pracy_KR.2021.2021-06-29.pdf (191,85KB)
 1. Zapytania i oświadczenia radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 3. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk

Transmisja obrad XXX sesji Rady Gminy
http://bip.cisek.pl/2604/1741/transmisja-obrad-rady-gminy-cisek.html