Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Nr GK.602.1.2021 Wójta Gminy Cisek o przyjęciu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku"

GK.602.1.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zwanej dalej ustawą „ooś”

Wójt Gminy Cisek podaje po publicznej wiadomości

informację o przyjęciu dokumentu pn: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokument ten został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/155/2021 Rady Gminy Cisek z dnia 29 marca 2021 r.

Z treścią podjętej uchwały i przyjętego dokumentu, a także z jego uzasadnieniem i podsumowaniem (o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy ooś) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Cisku, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym). Powyższa uchwała i program zostały również zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek pod linkiem http://bip.cisek.pl/4589/1712/program-ochrony-srodowiska-dla-gminy-cisek-na-lata-2021-2024-z-perspektywa-do-2028-roku.html

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Cisek ul. Planetorza 52 , 47-253 Cisek oraz zamieszczenie w prasie lokalnej.

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko