Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

IUR.6733.1.2021

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISEK

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) , oraz art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)  zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 31.03.2021r. r.  została wydana  dla Gminy  Cisek  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa pompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków dowożonych „Landzmierz”  na działkach nr 159/1, 158/1, 1204/2 k.m.1 obręb Landzmierz.

Strony mogą zapoznać się z treścią  decyzji   w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia   w Urzędzie Gminy Cisek, 47-253 Cisek ul. Planetorza 52  w godzinach pracy Urzędu.

Informuje się strony  postępowania, że zgodnie z art. 10 §1 Kpa mają one prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu  Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek , oraz wywieszenie na tablicach we wsi  Landzmierz  oraz w Urzędzie Gminy Cisek .

W dniu 31.03.2021r. niniejsze obwieszczenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Cisku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek, oraz na tablicy ogłoszeń we wsi Landzmierz  .

Zgodnie z art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenie uważa się za dokonane.

PobierzPDFObwieszczenie nr IUR.6733.1.2021 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2021 r.pdf (356,86KB)

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko