Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Nr GK.602.1.2021 Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2021 - 2024

GK.602.1.2021

O B W I E S Z CZ E N I E

Na podstawie  art. 39 oraz art 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 247) w związku z art.17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( tekst jednolity  Dz. U. 2020 r., poz.1219 z późn. zm.)

Wójt Gminy Cisek
podaje do publicznej wiadomości informację

o przystąpieniu do opracowania dokumentu  pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku ” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z projektem opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku” oraz prognozy oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2021-2024 z perspektywą do  2028 roku”  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Cisku ul. Planetorza 52  w godzinach pracy urzędu (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu).

Powyższe dokumenty zostały udostępnione również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek www.bip.cisek.pl

Uwagi i wnioski można składać :

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Cisku ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: info@cisek.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Cisku, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek

w terminie do dnia 9 marca 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Cisek.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Informuję również, iż zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dane o przedmiotowym projekcie zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie.  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Cisku oraz w prasie lokalnej.

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko

Pobierz: 
PDFObwieszczenie Nr GK.602.1.2021 Wójta Gminy Cisek.pdf (542,39KB)
PDFProgram ochrony środowiska dla Gminy Cisek_2021-2024.pdf (4,75MB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko 2021.pdf (3,44MB)