Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku

OGŁOSZENIE
O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W  CISKU

Wójt Gminy Cisek ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku z siedzibą w Cisku, ul. Planetorza 30, 47-253 Cisek.

I. Wymagania stawiane kandydatom, którzy przystępują do konkursu:

1. Wymagania obowiązkowe:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. co najmniej 3 letni staż pracy;
 4. przedstawienie autorskiego programu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku;
 5. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. brak  skazania  zakazem  pełnienia  funkcji  związanych z  dysponowaniem  środkami  publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.).

2. Wymagania dodatkowe:

 1. ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: zarządzanie instytucjami kultury;
 2. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną, zdolności konferansjerskie;
 3. predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem;
 4. doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi, seniorami oraz innymi środowiskami twórczymi;
 5. doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury;
 6. znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów UE;
 7. dobra znajomość języka niemieckiego;
 8. umiejętności ustawienia i obsługi nagłośnienia koncertów i festynów;
 9. umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych (biurowych i graficznych) ;
 10. prawo jazdy kategorii B;
 11. umiejętność efektywnej pracy w warunkach stresu i zmian oraz pod presją czasu;
 12. kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista.

II. Warunki pracy na stanowisku:

 1. miejsce pracy: Gminny Ośrodek Kultury w Cisku, ul. Planetorza 30, 47-253 Cisek;
 2. zatrudnienie na podstawie powołania na okres 3 lat;
 3. pełny wymiar czasu pracy;
 4. przewidywany termin zatrudnienia – 01 maja 2021 r.

III. Ramowy zakres działań wykonywanych na stanowisku

 1. kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka;
 2. prowadzenie działań na rzecz upowszechniania kultury i promocji Gminy Cisek;
 3. współpraca z lokalnymi organizacjami społecznymi, organizowanie imprez kulturalnych oraz  realizacja  zadań  statutowych GOK, a  także  programu  działania  zgodnie  z  umową,  o   której   mowa  w  art. 15   ust. 5     ustawy  o    organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 4. odpowiedzialność za działalność GOK, w tym właściwy dobór pracowników oraz powierzone mienie;
 5. zatrudnianie  i  zwalnianie  pracowników  GOK  oraz  wykonywanie wobec nich czynności z zakresu prawa pracy;
 6. kierowanie gospodarką finansową GOK i ponoszenie odpowiedzialności za jej prawidłowość, w tym sporządzanie planu finansowego GOK (z zachowaniem wysokości dotacji organizatora i zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych), który stanowi podstawę gospodarki finansowej GOK;
 7. pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania);
 2. życiorys (CV) z podaniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
 3. list motywacyjny;
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia
 6. pisemną autorską koncepcję programową dotyczącą funkcjonowania GOK na cały okres kadencji, uwzględniającą w szczególności:
 • perspektywiczną wizję rozwoju statutowej działalności GOK,
 • współpracę GOK z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi gminy oraz z innymi podmiotami,
 • gospodarkę finansową GOK,
 • efektywne wykorzystanie bazy lokalowej,
 1. oświadczenie kandydata (do pobrania) o:
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • stanie zdrowia umożliwiającym pełnienie obowiązków,
 • niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 • nie karaniu zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o  których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1440)
 1. oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przyjmuję do wiadomości obowiązek publikacji moich danych osobowych”.
 2. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w konkursie na stanowisko dyrektora GOK Cisek.

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty)

V.  Informacje  o  sposobie  zapoznania  się  kandydata  z  warunkami  organizacyjno – finansowymi działalności  Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku.

Dokumenty dotyczące warunków organizacyjno – finansowych działalności Gminnego Ośrodka Kultury  w  Cisku   będą  udostępnione  w  Urzędzie  Gminy  Cisek  w  godzinach  pracy  Urzędu na podstawie pisemnego wniosku.

VI.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Cisek w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

VII. Terminy i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku” należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie Urzędu Gminy Cisek (w Sekretariacie) lub przesłać na adres: 47-253 Cisek, ul. Planetorza 52, Urząd Gminy Cisek, do dnia 04 marca 2021 r. do godziny 15.15 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu lub data złożenia w Urzędzie).

VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Cisek. Adres Urzędu Gminy Cisek: 47-253 Cisek ul. Planetorza 52.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Urząd Gminy Cisek  - info@cisek.pl.
 3. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa  (w szczególności Kodeksu pracy  i/lub  innych przepisów szczególnych)   i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia  obowiązku  prawnego,  jakim  jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Urzędzie Gminy Cisek oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody. Odbiorcami  Pana/Pani danych   osobowych  będą wyłącznie podmioty   uprawnione     do  uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane  osobowe  przechowywane  będą  w  czasie  określonym  przepisami  prawa,  zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Dz. U. z 2011 roku, Nr 14, poz. 67.
 5. Ma  Pan/Pani   prawo do  żądania   od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,   ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania zgody.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IX. Inne:

 1. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz złożonych za pomocą profilu zaufanego,
 2. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty te mogą zostać odebrane do dnia 30  kwietnia 2021r., a nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone,
 3. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o kwalifikacji do poszczególnych etapów,
 4. Kandydaci proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości,
 5. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis,
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Cisek
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 77/4871140.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Data ogłoszenia: 04 lutego 2021 r.        

            WÓJT
/-/ Rajmund Frischko

Wersja ogłoszenia w PDF-ie
PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Cisek nr 7.2021 z 21 stycznia 2021.pdf (205,08KB)

Pobierz:
PDFKwestionariusz osobowy.pdf (77,07KB)
PDFOświadczenia dla kandydatów ubiegających się o stanowisko dyrektora GOK.pdf (118,23KB)

Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku:
PDFZarządzenie nr 7.2021 Wójta Gminy Cisek z 21 stycznia 2021.pdf (114,11KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7.2021 Wójta Gminy Cisek z 21 stycznia 2021.pdf (115,32KB)