Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2021 roku

Uchwały z dnia 30 sierpnia 2021 r. - XXXII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXXII/185/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXXII.185.2021.2021-08-30.pdf

 
XXXII/184/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2021 rok

PDFUchwała.XXXII.184.2021.2021-08-30.pdf

DzUWojOp.gif
XXXII/183/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w związku z realizacją
zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

PDFUchwała.XXXII.183.2021.2021-08-30.pdf

 

 

Uchwały z dnia 3 sierpnia 2021 r. - XXXI sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXXI/182/2021 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

PDFUchwała.XXXI.182.2021.2021-08-03.pdf

 
XXXI/181/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXXI.181.2021.2021-08-03.pdf

 
XXXI/180/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2021 rok

PDFUchwała.XXXI.180.2021.2021-08-03.pdf

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 30 czerwca 2021 r. - XXX sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXX/179/2021 w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego

PDFUchwała.XXX.179.2021.2021-06-30.pdf

DzUWojOp.gif
XXIX/178/2021 w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym

PDFUchwała.XXX.178.2021.2021-06-30.pdf

DzUWojOp.gif
XXX/177/2021 w sprawie cen maksymalnych za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich
w publicznym transporcie zbiorowym

PDFUchwała.XXX.177.2021.2021-06-30.pdf

DzUWojOp.gif
XXX/176/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego

PDFUchwała.XXX.176.2021.2021-06-30.pdf

 
XXX/175/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.XXX.175.2021.2021-06-30.pdf

 
XXX/174/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji

PDFUchwała.XXX.174.2021.2021-06-30.pdf

 
XXIX/173/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cisek na rok szkolny 2021/2022

PDFUchwała.XXX.173.2021.2021-06-30.pdf

DzUWojOp.gif
XXX/172/2021 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2021-2025

PDFUchwała.XXX.172.2021.2021-06-30.pdf

DzUWojOp.gif
XXX/171/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cisek

PDFUchwała.XXX.171.2021.2021-06-30.pdf

DzUWojOp.gif
XXX/170/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXX.170.2021.2021-06-30.pdf

 
XXX/169/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2021 rok

PDFUchwała.XXX.169.2021.2021-06-30.pdf

DzUWojOp.gif
XXIX/168/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek

PDFUchwała.XXX.168.2021.2021-06-30.pdf

 
XXX/167/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

PDFUchwała.XXX.167.2021.2021-06-30.pdf

 
XXX/166/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Cisek wotum zaufania

PDFUchwała.XXX.166.2021.2021-06-30.pdf

 

 

Uchwały z dnia 10 maja 2021 r. - XXIX sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXIX/165/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji "o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego"

PDFUchwała.XXIX.165.2021.2021.05.10.pdf

 
XXIX/164/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego

PDFUchwała.XXIX.164.2021.2021.05.10.pdf

 
XXIX/163/2021 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego

PDFUchwała.XXIX.163.2021.2021.05.10.pdf

DzUWojOp.gif
XXIX/162/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXIX.162.2021.2021-05-10.pdf

 
XXIX/161/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2021 rok

PDFUchwała.XXIX.161.2021.2021.05.10.pdf

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 29 marca 2021 r. - XXVIII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXVIII/160/2021 w sprawie przejęcia zadania inwestycyjnego należącego do Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania publicznego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1422 O Zakrzów – Cisek w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”

PDFUchwała.XXVIII.160.2021.2021-03-29.pdf

 
XXVIII/159/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2021 roku

PDFUchwała.XXVIII.159.2021.2021-03-29.pdf

 
XXVIII/158/2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty wniesionej przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Cisek w 2021 roku

PDFUchwała.XXVIII.158.2021.2021-03-29.pdf

DzUWojOp.gif
XXVIII/157/2021 w sprawie nadania sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Planetorza w Cisku

PDFUchwała.XXVIII.157.2021.2021-03-29.pdf

 
XXVIII/156/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cisek

PDFUchwała.XXVIII.156.2021.2021-03-29.pdf

DzUWojOp.gif
XXVIII/155/2021 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2021 – 2024
z perspektywą do 2028 roku"

PDFUchwała.XXVIII.155.2021.2021-03-29.pdf

 
XXVIII/154/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXVIII.154.2021.2021-03-29.pdf

 
XXVIII/153/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2021 rok

PDFUchwała.XXVIII.153.2021.2021-03-29.pdf

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 1 marca 2021 r. - XXVII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXVII/152/2021 w sprawie wyrażenia intencji zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Cisek a Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim w zakresie realizacji zadania dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego

PDFUchwała.XXVII.152.2021.2021-03-01.pdf

 
XXVII/151/2021 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

PDFUchwała.XXVII.151.2021.2021-03-01.pdf

 
XXVII/150/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 2021

PDFUchwała.XXVII.150.2021.2021-03-01.pdf

DzUWojOp.gif
XXVII/149/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO

PDFUchwała.XXVII.149.2021.2021-03-01.pdf

 
XXVII/148/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały „W obronie prawdy,
godności i wolności człowieka”

PDFUchwała.XXVII.148.2021.2021-03-01.pdf

 
XXVII/147/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXVII.147.2021.2021-03-01.pdf

 
XXVII/146/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2021 rok

PDFUchwała.XXVII.146.2021.2021-03-01.pdf

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 22 stycznia 2021 r. - XXVI sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXVI/145/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.XXVI.145.2021.2021-01-22.pdf

 
XXVI/144/2021 w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „bon żłobkowy"

PDFUchwała.XXVI.144.2021.2021-01-22.pdf

DzUWojOp.gif
XXVI/143/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2021 rok

PDFUchwała.XXVI.143.2021.2021-01-22.pdf

 
XXVI/142/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cisek

PDFUchwała.XXVI.142.2021.2021-01-22.pdf

 
XXVI/141/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXVI.141.2021.2021-01-22.pdf

 
XXVI/140/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2021 rok

PDFUchwała.XXVI.140.2021.2021-01-22.pdf

DzUWojOp.gif