Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 100/2020 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 31 grudnia 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 100/2020
WÓJTA GMINY CISEK
z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w związku z uchwałą Nr XXIV/131/2020 Rady Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku”, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.).

§ 2.

  1. Otwarty konkurs ofert, o którym mowa w § 1, zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu.
  2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega zamieszczeniu:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.cisek.pl
  3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek www.cisek.pl

§ 4. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko

Pobierz:
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 100.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 31 grudnia 2020 roku.pdf (180,37KB)
DOCXInstrukcja wypełniania oferty.docx (63,79KB)
DOCInstrukcja wypełniania sprawozdania.doc (162,00KB)
DOCXWzór-sprawozdania.docx (43,01KB)
DOCXRamowy wzór umowy.docx (63,07KB)
DOCXWzór oferty.docx (53,05KB)