Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXIV.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378)  w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) zwołuję na dzień 23 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 XXIV Sesję Rady Gminy Cisek. Sesja będzie prowadzona w trybie zdalnym. 

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
 6. Informacja przewodniczących Komisji Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian do budżetu Gminy na 2020 rok,
     PDFUchwała.XXIV.zmBudżetu_Gminy2020.2020-11-20.pdf (486,80KB)
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
     PDFUchwała.XXIV.zmWPF.2020.2020-11-20.pdf (162,46KB)
  c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek,
     PDFUchwała.XXIV.stawki_podatku.2020.2020-11-06.pdf (208,42KB)  
  d) przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”,
     PDFUchwała.XXIV.Roczy_program_wspolpracy.2020.2020-11-10.pdf (342,79KB)
  e) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu dla nieruchomości położonych w Błażejowicach i Łanach stanowiących własność Gminy Cisek.
     PDFUchwała.XXIV.Służebność_przesyłu.2020.2020-11-18.pdf (194,11KB)
 8. Zapytania i oświadczenia radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
 10. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek

/-/ Rozwita Szafarczyk