Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku”.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, mające siedzibę na terenie Gminy Cisek. Konsultacje zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag, co do przedmiotu konsultacji, uprawnionych podmiotów. Termin rozpoczęcia konsultacji ustalony był na dzień 15 października 2020 r., a ich zakończenie na dzień 22 października 2020 r.

Formą przeprowadzenia konsultacji była publikacja na stronie internetowej urzędu www.cisek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek zarządzenia o konsultacjach oraz projektu uchwały wraz z formularzem do zgłaszania opinii i uwag do projektu uchwały.

            Opinie i uwagi do projektu można było przesłać we wskazanym terminie elektronicznie na adres: , drogą pisemną na adres: Urząd Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47 – 253 Cisek lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Cisek – pok. nr 18, ul. Planetorza 52, 47 – 253 Cisek, na formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

            W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii ani uwag do projektu uchwały.

Zgodnie z § 6 ust. 2 i 3 uchwały Nr XXXIX/203/10 Rady Gminy Cisek z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wyniki konsultacji zostaną przedłożone Radzie Gminy Cisek oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.cisek.pl.

WÓJT
/-/ Rajmunf Frischko