Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek

 BRG.0002.XX.2020

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XX sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:    

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVII, XVIII i XIX Sesji Rady Gminy Cisek.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 6. Raport o stanie Gminy
  a) przedstawienie raportu, (RAPORT)
  b) debata nad raportem,
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
  PDFUchwała.XX.WotumZaufania.2020.2020-06-09.pdf (115,44KB)
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2019:
  a) przedstawienie informacji nt. sprawozdania finansowego,
  PDFZarządzenie nr 23.2020 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2019 rok.pdf (3,74MB)
  b) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.,
  c) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2019,
  PDFUchwała nr 113.2020 RIO z dnia 8 kwietnia 2020 roku - opinia o wykonaniu budżetu.pdf (352,20KB)
  d) dyskusja,
  e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
  PDFUchwała.XX.Zatwierdz.Sprawozdania.2020.2020-06-09.pdf (121,30KB)
 8. Procedura absolutoryjna:
  a) przedstawienie protokołu i uchwały komisji rewizyjnej,
  PDFProtokół Nr 0012.1.3.2020 Komisji Rewizyjnej w 8maja 2020 roku.pdf (4,01MB)
  b) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej,
  PDFUchwała nr 166.2020 RIO z dnia 20 maja 2020 roku - opinia wniosku KR.pdf (336,75KB)
  c) dyskusja,
  d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
  PDFUchwała.XX.ABSOLUTORIUM.2020.2020-06-09.pdf (122,26KB)
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie Gminy na rok 2020,
  PDFUchwała.XX.ZmBudzetu.2020.2020-06-10.pdf (709,15KB)
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  PDFUchwała.XX.WPF.2020.2020-06-10.pdf (220,25KB)
  c) udzielenia dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  PDFUchwała.XX.Dotacja_zabytki_Łany.2020-06-08.pdf (124,91KB)
  d) rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej),
  PDFUchwała.XX.LTA.2020_B.2020-06-08.pdf (121,95KB)
  e) rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami.
  PDFUchwała.XX.PETYCJA_5G.2020_B.2020-06-08.pdf (119,24KB)
 10. Zapytania i oświadczenia radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk