Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Cisek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2014-07-28.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2023-04-10.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Na Biuletynie Informacji Publicznej mogą znajdować się skany w formacie pdf, obecnie trwają prace nad poprawą dostępności. Zamówiony jest audyt dostępności treści którego zakończenie planowane jest na lipiec 2023 r.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-30.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Jerzy Groeger, info@cisek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4871140. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-253 Cisek, ul. Planetorza 52
Tel.: +48774871140
Faks: +48774871140
E-mail:
Strona internetowa: cisek.pl

Dostępność architektoniczna

Aktualnie Urząd Gminy nie posiada specjalnych podjazdów oraz nie ma dostępu do specjalnej windy dla osób niepełnosprawnych.
Do czasu jej wybudowania, osoby niepełnosprawne są obsługiwane przez urzędników na kondygnacji przyziemia (do której mają dostęp osoby niepełnosprawne), tam podchodzi urzędnik i załatwia sprawę z petentem na wózku inwalidzkim.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

TAK. Osobie głuchoniemej udostępniany jest komputer z aplikacją Tłumacza on-line. Po zdalnym połączeniu się z tłumaczem, osoba głuchoniema rozmawia (miga) z tłumaczem, a on przekazuje urzędnikowi informacje od tej osoby. Odwrotnie, urzędnik przekazuje słowną informację tłumaczowi, a on „miga” do osoby głuchoniemej.
Po wyczerpaniu tematu, rozmowę się kończy przez zamknięcie aplikacji on-line.