Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 112/2019 Wójta Gminy Cisek z 16 grudnia 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 112/2019
WÓJTA GMINY CISEK
z dnia 16 grudnia 2019 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XIII/74/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku”, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

§ 2. 1. Otwarty konkurs ofert, o którym mowa w § 1, zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu. 
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega zamieszczeniu:
1)  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisek
2)  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.cisek.pl
3)  na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek www.cisek.pl
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko

Pobierz:
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 112 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 grudnia 2019 roku.pdf (321,12KB)
DOCXRamowy wzór umowy.docx (66,00KB)
DOCXwzór oferty.docx (53,83KB)
DOCXInstrukcja wypełniania oferty.docx (63,77KB)
DOCInstrukcja wypełniania sprawozdania.doc (162,00KB)
DOCXwzór sprawozdania.docx (43,03KB)