Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XIII.2019

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 4 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja dyrektorów szkół o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.
 7. Informacja z działalności komisji stałych i komisji rewizyjnej Rady Gminy Cisek w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w  budżecie Gminy na 2019 rok,
     PDFUchwała.XIII.ZmBudżet.2019.2019-10-30.pdf (587,61KB)
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
     PDFUchwała.XIII.WPF.2019.2019-10-30.pdf (215,26KB)
  c) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie,
      PDFUchwała.XIII.Petycja_Rozk_Jazdy .2019.2019-10-24.pdf (213,49KB)
  d) przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020”,
     PDFUchwała.XIII.Program_współpracy.2019.2019-10-22.pdf (337,81KB)
  e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2020,
     PDFUchwała.XIII.GPPiRPA.2019.2019-10-25.pdf (325,22KB)
  f) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
     PDFUchwała.XIII.REGULAMIN_woda_scieki.2019.2019-10-29.pdf (239,50KB)
  g) uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego  trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Cisek.
     PDFUchwała.XIII.Zgoda.2019.2019-10-23.pdf (642,33KB)
 9. Zapytania i oświadczenia radnych.
 10. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 12. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk