Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - CARITAS

Zarządzenie Nr 7/2019
Wójta Gminy Cisek

z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Na postawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, poz. 650, poz. 723 i poz. 1365), zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy     z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, poz. 138, poz. 650, poz. 1128, poz. 1375, poz. 1532, poz. 1629, poz. 1669 i poz. 1693) – tytuł zadania „Zapewnienie nowoczesnej opieki pielęgniarskiej nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi w ich środowisku domowym, niezbędnych świadczeń zdrowotnych oraz pielęgniarskich w warunkach ambulatoryjnych oraz świadczeń rehabilitacyjnych”, które wykonywane będzie przez:

Caritas Diecezji Opolskiej”, wysokość dotacji na wsparcie realizacji zadania wynosi 100 000,00 zł.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.cisek.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek www.cisek.pl.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko