Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 97/2018 WÓJTA GMINY z dnia 10 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 97/2018
WÓJTA GMINY CISEK

z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723 i poz. 1365) oraz Uchwały Nr XXXIX/235/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku” zarządza się, co następuje:
 
§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 
       2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, mieści się w priorytetowych zadaniach publicznych wskazanych w Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku, przyjętego uchwałą nr XXXIX/235/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 29 października 2018 r. 

§ 2. 1. Otwarty konkurs ofert, o którym mowa w § 1, zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu. 
       2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. 1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega zamieszczeniu na okres 21 dni:
       1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisek
       2) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.cisek.pl
       3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek www.cisek.pl.
       2. Termin 21 dni liczy się od dnia 11 grudnia 2018 r.
 
§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz załącznik:
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 97 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 grudnia 2018 roku.pdf (114,18KB)

WÓJT
/-/ Rajmund Frischko