Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXXIX.2018

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 29 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się  XXXIX sesja Rady Gminy Cisek . 

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Cisek.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w  okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej   Rady Gminy  Cisek.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a) zmian do budżetu gminy na rok 2018,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  c) przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w  roku 2019”, 
  d) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat,
  e) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Cisek miejsc i podawania napojów alkoholowych
 8. Zapytania i oświadczenia radnych,
 9. Informacje oraz zapytania sołtysów,
 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych,
 11. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk