Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami

Zarządzenie Nr 84/2018
Wójta Gminy Cisek
z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku”

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz uchwały Nr XXXIX/203/10 Rady Gminy Cisek z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

§ 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku”.

§ 2. Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, mające siedzibę na terenie Gminy Cisek.

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w formie publikacji treści projektu aktu prawa na stronie internetowej urzędu www.cisek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek.

2. Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 18 października 2018 r., a ich zakończenia na dzień 25 października 2018 r.

3. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesłać w terminie wskazanym w ust. 2, elektronicznie na adres: lub drogą pisemną na adres: Urząd Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47 – 253 Cisek, lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Cisek – pok. nr 18, ul. Planetorza 52, 47 – 253 Cisek, na formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

4. W przypadku przesłania uwag drogą pisemną decyduje data wpływu do Sekretariatu Urzędu Gminy Cisek, a nie data stempla pocztowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

Pobierz:
PDFPROJEKT_Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.pdf (236,11KB)
PDFFormularz zgłoszenia uwag i wniosków.pdf (295,93KB)