Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXXVIII.2018

Z A W I A D O M I E N IE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 01 października 2018 r.(poniedziałek) o godz. 16:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja  Wójta Gminy nt. realizacji budżetu gminy za I półrocze 2018 r.:
  a) przedstawienie  Uchwały Regionalnej  Izby Obrachunkowej nt. opinii o informacji dotyczącej przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
  b) przedstawienie opinii komisji stałych rady,
  c) dyskusja.
 7. Podjęcie uchwał:
  a) zmian do budżetu gminy,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  c) zmiany Statutu Gminy Cisek,
  d) zmian w statucie Młodzieżowej Rady Gminy,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Cisek,   
  f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek.
  g) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Cisek,
  h) trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jej funkcjonowania,
  i) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Cisek na lata 2018-2020,
  j) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Cisek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  k) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek.
 8. Zapytania i oświadczenia radnych.
 9. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 11. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Pobierz projekty uchwał:
PDFUchwała.XXXVIII.ALKOHOLE.2018.2018-09-25.pdf (118,19KB)
PDFUchwała.XXXVIII.PLAN_PRACY_KR.2018.2018-09-25.pdf (208,88KB)
PDFUchwała.XXXVIII.PODATKI2019.2018.2018-09-24.pdf (118,89KB)
PDFUchwała.XXXVIII.PRZEMOC.2018.2018-09-24.pdf (354,46KB)
PDFUchwała.XXXVIII.SKARGA.2018.2018-09-25.pdf (111,79KB)
PDFUchwała.XXXVIII.StatutMRG.2018.2018-09-25.pdf (225,29KB)
PDFUchwała.XXXVIII.ZasGospNieruch.2018.2018-09-25.pdf (113,93KB)
PDFUchwała.XXXVIII.ZESPOL_INTER.2018.2018-09-24.pdf (307,70KB)
PDFUchwała.XXXVIII.ZmSTATUTu.2018.2018-09-24.pdf (127,16KB)

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk