Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXXVI.2018

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 16 lipca  2018 r. (poniedziałek) godz. 16:00 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek  odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Cisek.

Porządek obrad przewiduje:          

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Gminy. 
 4. Informacja Wójta Gminy nt. rozpatrzenia wniosku w sprawie objęcia ochroną drzew o wymiarach pomnikowych znajdujących się na terenie naszej gminy.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał:
  a) zmian do budżetu gminy,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem placówki oświatowej lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w placówce oświatowej, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycieli zatrudnionych w gminie Cisek,
  d) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek.  
 8. Zapytania i oświadczenia radnych.
 9. Informacje oraz zapytania sołtysów.
 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 11. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk