Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Cisek

BRG.0002.XXXV./2018

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek)  godz. 16:00 w  ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ  W  ROSZOWICKIM LESIE odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Cisek. 

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Cisek.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w  okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2017:
  a) przedstawienie informacji nt. sprawozdania finansowego,
  b) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r. 
  c) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu n/t opinii o sprawozdaniu  z wykonania budżetu Gminy za rok 2017,
  d)  dyskusja,
  e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 7. Procedura absolutoryjna:
  a) przedstawienie protokółu i uchwały  komisji rewizyjnej,
  b) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej,
  c) dyskusja,
  d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a) zmian do budżetu gminy na rok 2018 r.,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  c) zmiany uchwały Nr XII/80/2012w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadza ścieków,
  d) nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Cisku,
  e) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Cisek  w roli Partnera projektu  do przygotowania i realizacji projektu  pn” Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie - Koźlu”w ramach Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  
 9. Zapytania i oświadczenia radnych,10.  Informacje oraz zapytania sołtysów,
 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych,
 11. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji

Projekty uchwał:
PDFUchwała.XXXV.Absolutorium.2018.2018-05-28.pdf (112,39KB)
PDFUchwała.XXXV.WSPOLPRACA.2018.2018-05-28.pdf (220,67KB)
PDFUchwała.XXXV.ZatwSpr.2018.2018-05-28.pdf (110,90KB)

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek

/-/ Rozwita Szafarczyk