Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 20/2018
Wójta Gminy Cisek   
z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.),  art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIX/89/08 Rady Gminy Cisek z dnia 08 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Cisek (Dz.Urz. Woj. Op. z 2008 r. nr 74, poz. 1904) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości niezabudowane położone w obrębie Landzmierz  stanowiące własność Gminy Cisek, określone szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej, w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć, gdyż nieruchomości te nie mogą być odrębnie zagospodarowane.

§ 3. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu na okres 21 dni.
       2. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek oraz w prasie lokalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZałącznik do Zarządzenia nr 20 Wójta Gminy z dnia 26 marca 2018 r.pdf (216,33KB)

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

Pobierz zarządzenie w oryginale: PDFZarządzenie nr 20 Wójta Gminy z dnia 26 marca 2018 roku.pdf (844,04KB)