Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2018 roku

Uchwały z dnia 17 grudnia 2018 r. - III sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
III/25/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”

PDFUchwała.III.25.2018.2018-12-17.pdf (105,81KB)

DzUWojOp.gif
III/24/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

PDFUchwała.III.24.2018.2018-12-17.pdf (106,10KB)

DzUWojOp.gif
III/23/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

PDFUchwała.III.23.2018.2018-12-17.pdf (208,72KB)

 
III/22/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

PDFUchwała.III.22.2018.2018-12-17.pdf (209,88KB)

 
III/21/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.III.21.2018.2018-12-17.pdf (1,26MB)

 
III/20/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok

PDFUchwała.III.20.2018.2018-12-17.pdf (243,57KB)

DzUWojOp.gif
III/19/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.III.19.2018.2018-12-17.pdf (975,13KB)

 
III/18/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cisek na 2019 rok

PDFUchwała.III.18.2018.2018-12-17.pdf (1,19MB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 3 grudnia 2018 r. - II sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
II/17/2018 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

PDFUchwała.II.17.2018.2018-12-03.pdf (105,25KB)

 
II/16/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat

PDFUchwała.II.16.2018.2018-12-03.pdf (103,48KB)

 
II/15/2018 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Cisek

PDFUchwała.II.15.2018.2018-12-03.pdf (101,65KB)

 
II/14/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego

PDFUchwała.II.14.2018.2018-12-03.pdf (102,91KB)

 
II/13/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.II.13.2018.2018-12-03.pdf (1,06MB)

 
II/12/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok

PDFUchwała.II.12.2018.2018-12-03.pdf (356,61KB)

DzUWojOp.gif
II/11/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.II.11.2018.2018-12-03.pdf (102,26KB)

 
II/10/2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.II.10.2018.2018-12-03.pdf (103,01KB)

 
II/9/2018 sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.II.9.2018.2018-12-03.pdf (101,52KB)

 
II/8/2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.II.8.2018.2018-12-03.pdf (103,51KB)

 
II/7/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.II.7.2018.2018-12-03.pdf (100,51KB)

 
II/6/2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.II.6.2018.2018-12-03.pdf (103,11KB)

 
II/5/2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg,Wniosków i Petycji Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.II.5.2018.2018-12-03.pdf (102,91KB)

 
II/4/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.II.4.2018.2018-12-03.pdf (100,87KB)

 
II/3/2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.II.3.2018.2018-12-03.pdf (102,23KB)

 

 

Uchwały z dnia 19 listopada 2018 r. - I sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2018-2023)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.I.2.2018.2018-11-19.pdf (442,49KB)

 
I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.I.1.2018.2018-11-19.pdf (433,98KB)

 

 

Uchwały z dnia 28 października 2018 r. - XXXIX sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXXIX/238/2018 w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu

PDFUchwała.XXXIX.238.2018.2018-10-29.pdf (104,53KB)

 
XXXIX/237/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Cisek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

PDFUchwała.XXXIX.237.2018.2018-10-29.pdf (106,26KB)

DzUWojOp.gif
XXXIX/236/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat

PDFUchwała.XXXIX.236.2018.2018-10-29.pdf (105,98KB)

 
XXXIX/235/2018 w w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku”

PDFUchwała.XXXIX.235.2018.2018-10-29.pdf (224,88KB)

 
XXXIX/234/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXXIX.234.2018.2018-10-29.pdf (1,21MB)

 
XXXIX/233/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok

PDFUchwała.XXXIX.233.2018.2018-10-29.pdf (331,02KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 1 października 2018 r. - XXXVIII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXXVIII/232/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek

PDFUchwała.XXXVIII.232.2018.2018-10-01.pdf (106,26KB)

DzUWojOp.gif
XXXVIII/231/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Cisek na lata 2018-2020

PDFUchwała.XXXVIII.231.2018.2018-10-01.pdf (253,02KB)

 
XXXVIII/230/2018 w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

PDFUchwała.XXXVIII.230.2018.2018-10-01.pdf (206,55KB)

DzUWojOp.gif
XXXVIII/229/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Cisek

PDFUchwała.XXXVIII.229.2018.2018-10-01.pdf (196,64KB)

 
XXXVIII/228/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.XXXVIII.228.2018.2018-10-01.pdf (197,44KB)

 
XXXVIII/227/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Cisek

PDFUchwała.XXXVIII.227.2018.2018-10-01.pdf (101,99KB)

DzUWojOp.gif
XXXVIII/226/2018 w sprawie zmian w statucie Młodzieżowej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.XXXVIII.226.2018.2018-10-01.pdf (214,74KB)

DzUWojOp.gif
XXXVIII/225/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Cisek

PDFUchwała.XXXVIII.225.2018.2018-10-01.pdf (115,77KB)

DzUWojOp.gif
XXXVIII/224/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXXVIII.224.2018.2018-10-01.pdf (1,03MB)

 
XXXVIII/223/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok

PDFUchwała.XXXVIII.223.2018.2018-10-01.pdf (224,11KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 08 sierpnia 2018 r. - XXXVII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXXVII/222/2018 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

PDFUchwała.XXXVII.222.2018.2018-08-08.pdf (105,62KB)

 
XXXVII/221/2018 w sprawie przekazania do zaopiniowania przez organ regulacyjny, projektu regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cisek

PDFUchwała.XXXVII.221.2018.2018-08-08.pdf (233,52KB)

 
XXXVII/220/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXXVII.220.2018.2018-08-08.pdf (1,20MB)

 
XXXVII/219/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok

PDFUchwała.XXXVII.219.2018.2018-08-08.pdf (219,50KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 16 lipca 2018 r. - XXXVI sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXXVI/218/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Cisek

PDFUchwała.XXXVI.218.2018.2018-07-16.pdf (103,37KB)

 
XXXVI/217/2018 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek

PDFUchwała.XXXVI.217.2018.2018-07-16.pdf (103,68KB)

DzUWojOp.gif
XXXVI/216/2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisek

PDFUchwała.XXXVI.216.2018.2018-07-16.pdf (106,18KB)

DzUWojOp.gif
XXXVI/215/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXXVI.215.2018.2018-07-16.pdf (1,41MB)

 
XXXVI/214/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok

PDFUchwała.XXXVI.214.2018.2018-07-16.pdf (462,62KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 11 czerwca 2018 r. - XXXV sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXXV/213/2018 w sprawie przekazania w 2018 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu

PDFUchwała.XXXV.213.2018.2018-06-11.pdf (104,26KB)

 
XXXV/212/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Cisek w roli Partnera projektu do przygotowania i realizacji projektu pn. „Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu” w ramach Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

PDFUchwała.XXXV.212.2018.2018-06-11.pdf (107,44KB)

 
XXXV/211/2018 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku

PDFUchwała.XXXV.211.2018.2018-06-11.pdf (216,92KB)

DzUWojOp.gif
XXXV/210/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

PDFUchwała.XXXV.210.2018.2018-06-11.pdf (102,15KB)

DzUWojOp.gif
XXXV/209/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXXV.209.2018.2018-06-11.pdf (1 019,98KB)

 
XXXV/208/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok

PDFUchwała.XXXV.208.2018.2018-06-11.pdf (327,14KB)

DzUWojOp.gif
XXXV/207/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisek

PDFUchwała.XXXV.207.2018.2018-06-11.pdf (99,63KB)

 
XXXV/206/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

PDFUchwała.XXXV.206.2018.2018-06-11.pdf (99,03KB)

 

 

Uchwały z dnia 27 kwietnia 2018 r. - XXXIV sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXXIV/205/2018 w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Kędzierzyńsko -Kozielskiego

PDFUchwała.XXXIV.205.2018.2018-04-27.pdf (103,30KB)

 
XXXIV/204/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXXIV.204.2018.2018-04-27.pdf (1,22MB)

 
XXXIV/203/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok

PDFUchwała.XXXIV.203.2018.2018-04-27.pdf (447,16KB)

DzUWojOp.gif

 

Uchwały z dnia 26 marca 2018 r. - XXXIII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXXIII/202/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2018-2020

PDFUchwała.XXXIII.202.2018.2018-03-26.pdf (221,79KB)

 
XXXIII/201/2018 w sprawie podziału Gminy Cisek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

PDFUchwała.XXXIII.201.2018.2018-03-26.pdf (196,67KB)

DzUWojOp.gif
XXXIII/200/2018 w sprawie podziału Gminy Cisek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

PDFUchwała.XXXIII.200.2018.2018-03-26.pdf (207,41KB)

DzUWojOp.gif
XXXIII/199/2018 sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cisek w roku 2018

PDFUchwała.XXXIII.199.2018.2018-03-26.pdf (223,93KB)

DzUWojOp.gif
XXXIII/198/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, pracujących w grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze

PDFUchwała.XXXIII.198.2018.2018-03-26.pdf (105,04KB)

DzUWojOp.gif
XXXIII/197/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzania poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

PDFUchwała.XXXIII.197.2018.2018-03-26.pdf (104,18KB)

DzUWojOp.gif
XXXIII/196/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek

PDFUchwała.XXXIII.196.2018.2018-03-26.pdf (103,33KB)

DzUWojOp.gif
XXXIII/195/2018 w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunika

PDFUchwała.XXXIII.195.2018.2018-03-26.pdf (575,11KB)

 

 

Uchwały z dnia 26 lutego 2018 r. - XXXII sesja Rady Gminy Cisek (kadencja 2014-2018)
Nr i tytuł uchwały Pliki uchwał i załączników Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
XXXII/194/2018 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Cisek z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz nagród w roku 2009

PDFUchwała.XXXII.194.2018.2018-02-26.pdf (103,91KB)

DzUWojOp.gif
XXXII/193/2018 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, pracujących w grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze

PDFUchwała.XXXII.193.2018.2018-02-26.pdf (108,27KB)

DzUWojOp.gif
XXXII/192/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cisek

PDFUchwała.XXXII.192.2018.2018-02-26.pdf (104,09KB)

DzUWojOp.gif
XXXII/191/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Cisek

PDFUchwała.XXXII.191.2018.2018-02-26.pdf (46,11KB)

 
XXXII/190/2018 w sprawie podtrzymania stanowiska o uznaniu skargi za bezzasadną

PDFUchwała.XXXII.190.2018.2018-02-26.pdf (17,21KB)

 
XXXII/189/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cisek

PDFUchwała.XXXII.189.2018.2018-02-26.pdf (196,61KB)

 
XXXII/188/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2018 roku

PDFUchwała.XXXII.188.2018.2018-02-26.pdf (103,00KB)

 
XXXII/187/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała.XXXII.187.2018.2018-02-26.pdf (1,03MB)

 
XXXII/186/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2018 rok

PDFUchwała.XXXII.186.2018.2018-02-26.pdf (347,22KB)

DzUWojOp.gif