Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy zaprasza

Wójt Gminy Cisek 

zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które będą brały udział w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, organizowanych przez Gminę Cisek
w 2018 roku.

 

Informacje ogólne.

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Cisek zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do prac w komisji konkuroswej, opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert, na realizację zadań publicznych zleconych
przez Gminę Cisek organizacjom pozarządowym w 2018 roku.

2. Celem niniejszego zaproszenia jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowej, wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkurowej w 2018 roku.

Wymagania dotyczące kandydatów.

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,

3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnych lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności,

4) posiadają doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i realizacji projektów.

Zadania komisji konkursowej.

Zadaniem komisji konkursowej będzie:

- ocena i opiniowanie ofert, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu oraz ustalonych wewnętrznych procedur,

- proponowanie rozdziału środków finansowych, przewidzianych w danym konkursie pomiędzy wybranymi oferentami,

- rekomendowanie zaopiniowanych ofert do wyboru Wójtowi Gminy Cisek, który podejmuje ostateczną decyzję o podziale środków.

Wybór kandydatów z listy do prac w komisjach konkursowych.

1. Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkuroswej nie jest jednoznaczne z powołaniem
go do składu komisji konkuroswej.

2. Reprezentanci organizacji pozarządowych wyłaniani będą w następującym trybie:

1) kandydatami na członków komisji konkursowej mogą być osoby wskazane przez organizacje pozarządowe upełnomocnione do reprezentowania organizacji w procedurach konkursowych,

2) osoby zgłoszone do reprezentacji organizacji pozarządowych powinny posiadać odpowiednią wiedzę merytoryczną i doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych będących przedmiotem konkursu.

3.W skład konkretnej komisji konkursowej nie będą mogli wchodzić reprezentanci podmiotów, które będą ubiegać sie w danym postępowaniu konkuroswym o środki z budżetu Gminy Cisek lub pozostające z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność (do członków komisji konkursowej stosouje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kpa, dotyczące wyłączenia pracownika).

4. Udział w pracach komisji konkuroswej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

5. Komisja konkursowa będzie działać wyłącznie w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Cisek.

6. Zgłoszenia będą honorowane na czas udzielonego pełnomocnictwa do reprezentacji, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2018 r. /istnieje możliwość cofnięia rekomendacji/.

7. Przy wyborze członków do danej komisji konkursowej będzie brana pod uwagę określona przez kandydata tematyka, zgodna ze sferą zadań publicznych, zadeklarowana w formularzu zgłoszenia.

8. Wójt Gminy Cisek uwzględniając rodzaj zadań objętych ogłoszonym konkursem, powołuje do komisji konkursowej reprezentantów organizacji pozarządowych, zgłoszonych na członków komisji.

9. Skład i zasady działania komisji konkursowej określone zostaną zarządzeniem Wójta Gminy Cisek.

Termin i sposób zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych.

1. Termin zgłaszania kandydatów upływa 22 stycznia 2018 r.

2. Zgłoszenia należy dokonać na odpowiednim formularzu, podpisanym przez kandydata oraz przez członków zarządu lub osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej/podmiotu na zewnątrz. Formularz mozna pobrać w Urzędzie Gminy Cisek przy ul. Planetorza 52, pok. nr 27 oraz jest załącznikiem do niniejszego zaproszenia.

3. Zgłoszenia są ważne do dnia 31.12.2018 r.

4. Wypełnione formularze z propozycjami kandydatów należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Cisek /pok. nr 18/, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek.

Uwagi końcowe.

1. Zastrzega się prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń.

2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji i podpisów nie będą brane pod uwagę.

Pobierz:
PDFFomularz zgłoszenia.pdf (427,80KB)
DOCXFomularz zgłoszenia.docx (19,84KB)

WÓJT
/-/ Alojzy Parys