Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Cisek Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku”.

Zarządzenie Nr 81/2017
Wójta Gminy Cisek
z dnia 13 października 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIX/203/10 Rady Gminy Cisek z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku”.

§ 2. Konsultacje będą trwały od 13 października 2017 r. do 20 października 2017 r.

§ 3. Konsultacje będą przeprowadzane w dwóch formach:

 1. pisemnej, z wykorzystaniem formularza zgłoszenia opinii i uwag stanowiącego  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 2. umieszczenia na stronie internetowej www.cisek.pl i na tablicy ogłoszeń urzędu, projektu aktu prawa do wglądu, z możliwością zgłaszania uwag drogą pisemną i elektroniczną na wskazany adres:

Urząd Gminy Cisek
ul. Planetorza 52
47-253 Cisek
e-mail:

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

PDFPROJEKT - Roczny program współpracy na 2018 rok.pdf
PDFFormularz zgłaszania uwag.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  13-10-2017
  przez: Barbara Kuczera
 • opublikowano:
  13-10-2017 13:40
  przez: Jerzy Groeger
 • zmodyfikowano:
  23-10-2017 09:36
  przez: Jerzy Groeger
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Cisek
  odwiedzin: 2535
Dane jednostki:

Urząd Gminy Cisek
47-253 Cisek
ul. Planetorza 52
NIP: 749-16-00-924 REGON: 000535698

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4871157, 77 4871159, 77 4871172
fax: 77 4871140
e-mail: info@cisek.pl