Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 352) ponowne wykorzystanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek – adres strony: www.bip.cisek.pl,
 • udostępniona na stronie internetowej www.cisek.pl,
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

I. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Cisek nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 1. Informowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: "Źródło: Urząd Gminy Cisek".
 2. Wskazania daty pozyskanej informacji.
 3. Przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej od Urzędu Gminy Cisek  formy, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom.
 4. Informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej.

W przypadku potrzeby uzyskania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania na innych warunkach niż wskazane wyżej bądź z ich pominięciem, wówczas należy złożyć stosowny wniosek.

Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania

Udostępnienie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy: 

- informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek,
- została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania lub opłaty za ponowne wykorzystanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
- informacja będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, 
- została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego. 

Wniosek można złożyć w formie:

1) dokumentu papierowego

- złożenie wniosku w Sekretariacie Urzędu Gminy Cisek, w godzinach pracy urzędu,
- przesłanie wniosku listem poleconym na adres:

Urząd Gminy Cisek
ul. Planetorza 52
47-253 Cisek

2) dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Pobierz: PDFWniosek_o_ponowne_wykorzystanie_informacji_publicznej.pdf (164,75KB)

Wniosek zawiera w szczególności:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może być rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia. W takim przypadku wniosek rozpatruje się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych

Wójt Gminy Cisek zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

Zakres odpowiedzialności Wójta Gminy Cisek za przekazywane informacje

Wójt Gminy Cisek nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
Wójt Gminy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę lub innych użytkowników.

II. Informacja o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
 
Wójt Gminy Cisek może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego  w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie. Na żądanie wnioskodawcy, wskazywany  jest sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego wniosku.

Przy ustalaniu ewentualnej  opłaty brane będą pod uwagę takie czynniki jak:

 • liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych,
 • czas pracy poświęcony na przygotowanie danych,
 • koszty materiałowe (np. papier, nośniki informatyczne),
 • koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

III. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

Zgodnie z treścią art. 6 i 10 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, Wójt Gminy Cisek może odmówić, w drodze decyzji, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w następujących przypadkach:

 1. kiedy dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 (np. informacje niejawne, ochrona interesu majątkowego RP, ochrona danych osobowych, prawo do prywatności) lub w przepisach odrębnych ustaw,
 2. kiedy ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego naruszy prawa autorskie i prawa pokrewne przysługujące podmiotom trzecim,
 3. kiedy wniosek dotyczy tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie w wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Powyższe rozstrzygnięcia podejmowane są w formie decyzji administracyjnych, na które służy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji.

W sytuacji, gdy organ przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą:

 1. warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej,
 2. wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,

wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo powiadomić organ o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu organ, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie.
Na powyższą decyzję przysługuje wnioskodawcy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji.
 
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r., poz. 270, z późn. zm.).