Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej

Zarządzenie Nr 18/2017
Wójta Gminy Cisek
z dnia 8 marca 2017 r
.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Roszowickim Lesie

Na podstawie art. 36 a ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Roszowickim Lesie.
2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1 ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek, na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek www.cisek.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek www.bip.cisek.pl.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZałącznik do Zarządzenia nr 18 Wójta Gminy z 8 marca 2017 roku.pdf (366,82KB)

WÓJT
/-/ Alojzy Parys