Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 92/2016
WÓJTA GMINY CISEK
z dnia 30 grudnia 2016 r.

 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr XX/114/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku”, zarządza się co następuje:
 
§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu: – ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).
      2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w priorytetowych zadaniach publicznych wskazanych w Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku, przyjętego uchwałą XX/114/2016 Rady Gminy Cisek z dnia 7 listopada 2016 r.

§ 2. 1. Otwarty konkurs ofert, o którym mowa w § 1, zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu. 
       2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. 1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega   zamieszczeniu na okres 21 dni:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek
2) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.cisek.pl
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek www.cisek.pl
      2. Termin 21 dni liczy się od dnia 31 grudnia 2016 r.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDFZałącznik do Zarządzenia nr 92 Wójta Gminy z 30 grudnia 2016 roku.pdf (213,59KB)

WÓJT
/-/ Alojzy Parys

Pobierz:
DOCXWzór umowy_C.docx (67,18KB)
PDFWzór umowy_C.pdf (515,32KB)
DOCXWzór sprawozdania_C.docx (69,13KB)
PDFWzór sprawozdania_C.pdf (696,07KB)
DOCXWzór oferty_C.docx (88,26KB)
PDFWzór oferty_C.pdf (654,20KB)