Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

ZARZĄDZENIE Nr 30/2016
Wójta Gminy Cisek
z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Cisek na lata 2016-2025.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Cisek na lata 2016 - 2025.
2. Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Cisek do projektu Strategii Rozwoju Gminy Cisek na lata 2016 - 2025.

§ 2. 1. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje obszar Gminy Cisek.
2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy Gminy Cisek, zamieszkujący na obszarze, na którym mają być przeprowadzone konsultacje oraz organizacje pozarządowe z terenu gminy Cisek.

§ 3. Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych ustala się na okres od 17.05.2016 r. do dnia 31.05.2016 r.

§ 4. 1 Konsultacje prowadzone będą w formie imiennego wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.
2. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Cisek na lata 2016 - 2025 publikuje się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Cisek bip.cisek.gmina.pl oraz na stronie www.cisek.pl (w zakładce aktualności) pod hasłem Strategia Rozwoju Gminy Cisek 2016-2025.
3. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Cisek na lata 2016 - 2025 oraz formularz zgłaszania propozycji zmian znajduje się w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Cisku. 
4. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek w Biuletynie Informacji Publicznej bip.cisek.gmina.pl, na stronie internetowej urzędu www.cisek.pl (w zakładce aktualności); oraz na stronie www.deltapartner.pl/konsultacje_cisek i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cisku.
5. Wypełnione formularze zgłoszenia opinii lub uwag składa się do Urzędu Gminy w Cisku:
1)  osobiście w sekretariacie Urzędu (pokój nr 18) lub na stanowisku d/s Inwestycji i Zamówień Publicznych (pokój nr 23); do 30.05.2016 r. w godz. pracy Urzędu.
2)  e-mailowo na: roman@deltapartner.org.pl
6. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej bip.cisek.gmina.pl, na stronie internetowej urzędu www.cisek.pl na stronie internetowej www.cisek.pl pod hasłem Strategia Rozwoju Gminy 2016 - 2025, w ciągu 7 dni od daty zakończenia konsultacji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pobierz:
PDFSTRATEGIA CISEK_002.pdf (3,05MB)
DOCformularz konsultacji społecznych.doc (267,50KB)
PDFformularz konsultacji społecznych.pdf (192,85KB)

WÓJT
/-/ Alojzy Parys