Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Biura

Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny
ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Biura Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny

 

 1. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem konkursu winien spełniać:
 1. wykształcenie wyższe (potwierdzone kserokopią dyplomu);
 2. minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku związanym z realizacją projektów lub monitorowaniem realizacji projektów, strategii rozwoju współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (potwierdzone kserokopiami świadectw pracy i/lub kserokopią zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy, ważność zaświadczenia 1m-c);
 3. brak prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne (potwierdzone oświadczeniem kandydata);
 4. nieposzlakowana opinia (potwierdzone oświadczeniem kandydata);
 5. posiadanie obywatelstwa polskiego (potwierdzone oświadczeniem kandydata);
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych (potwierdzone oświadczeniem kandydata);
 7. znajomość zapisów obowiązujących programów operacyjnych regionalnych i krajowych, zwłaszcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska, (potwierdzone zapisem w liście motywacyjnym lub CV);
 8. znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego i NGO (potwierdzone zapisem w liście motywacyjnym lub CV);
 9. znajomość Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego (potwierdzone zapisem w liście motywacyjnym lub CV);
 10. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 11. doświadczenie w realizacji projektów angażujących co najmniej 3 partnerów, w tym co najmniej jednego międzynarodowego;
 12. umiejętność obsługi komputera w zakresie edytora tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów do tworzenia prezentacji, Internetu (potwierdzone zapisem w liście motywacyjnym lub CV);

Wymagania określone w pkt 1-6 mają charakter formalny, weryfikowany na podstawie złożonych dokumentów.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będącym przedmiotem konkursu:
 1. planowanie i organizowanie pracy  Biura Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny;
 2. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura z określeniem ich kompetencji, obowiązków odpowiedzialności oraz czasu pracy i wynagradzania. Kierownik Biura Stowarzyszenia jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do pracowników Biura Stowarzyszenia;
 3. koordynowanie i nadzorowanie działalności Biura;
 4. nadzorowanie i koordynowanie terminowego przygotowania materiałów, w tym projektów planów i sprawozdań dla władz Stowarzyszenia;
 5. nadzorowanie i koordynowanie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia i  Zarządu Stowarzyszenia;
 6. nadzorowanie i koordynowanie prowadzenia gospodarki rzeczowej i finansowej Stowarzyszenia oraz właściwą ochronę jego majątku;
 7. wykonywanie zadań związanych z realizacją Strategii Rozwoju Subregionu, Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu oraz Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego;
 8. bieżące monitorowanie i ewaluację postępu zadań, sporządzanie informacji o realizacji Strategii Rozwoju Subregionu, Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu oraz Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego;
 9. współpraca z Zarządem Stowarzyszenia oraz Członkami Stowarzyszenia w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów;
 10. przygotowywanie dokumentacji i współpraca w realizacji projektów Stowarzyszenia;
 11. współpraca z koordynatorami gminnymi i powiatowymi;
 12. kompleksowa realizacja spotkań Członków Stowarzyszenia, w tym: Walnego Zgromadzenia, Zarządu Stowarzyszenia, grup roboczych;
 13. działania informacyjne i promocyjne, w tym:
  a) organizacja wydarzeń związanych z promocją projektów Stowarzyszenia,
  b) prezentacja i promocja najlepszych praktyk i najlepszych projektów, 
  c) przygotowanie, powielanie, dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych,
  d) przygotowywanie i wprowadzanie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia, a także na portalach społecznościowych – bieżący monitoring mediów elektronicznych.
 14. organizacja wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń, w tym organizacja konferencji, warsztatów i seminariów, wizyt studyjnych itp.;
 15. współpraca z innymi miejskimi obszarami funkcjonalnymi, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami oraz partnerami społecznymi w zakresie realizacji polityki spójności, udział w sieciach tematycznych współpracujących ze sobą Miast;
 16. realizacja innych zadań zleconych przez Zarząd.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku będącym przedmiotem konkursu:

1) miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna 17;

2) obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godziny na dobę i 40 godzin na tydzień
w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym;

3) zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na czas określony nie przekraczający 6 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika.

 1. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:
 1. życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni;
 2. list motywacyjny;
 3. kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
 1. wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły),
 2. staż pracy (np. świadectw pracy),
 3. posiadane kwalifikacje i umiejętności (uprawnień, dyplomów, zaświadczeń itp.).

Załączone: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na:

 1. przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy,
 2. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych miejscach mojej pracy i nauki w celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania przeze mnie nieposzlakowanej opinii, dla potrzeb procesu konkursu na stanowisko Kierownika Biura Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny.

Administratorem podanych danych osobowych jest Stowarzyszenie Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celu prowadzenia konkursu. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 1. Przebieg konkursu:
 1. ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – Kierownik Biura Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny” pocztą lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn‑Koźle ul. Piramowicza 32 w Wydziale Strategii Rozwoju i Środków Pomocowych - pokój 411 w godz. 800 ‑1500 w terminie do dnia  6.06.2016 r.

     Oferty pracy, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane;

 1. komisja powołana przez Zarząd Stowarzyszenia do zaopiniowania kandydatów, na podstawie złożonych ofert, dokona oceny spełniania przez kandydatów wymagań formalnych;
 2. z każdym z kandydatów spełniającym wymagania formalne, komisja przeprowadzi,  rozmowy kwalifikacyjne, obejmujące niezbędny sprawdzian umiejętności (w formie ustnego lub pisemnego testu);
 3. Zarząd Stowarzyszenia dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem konkursu lub rozstrzyga o zakończeniu konkursu bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów.

Informacji o przebiegu konkursu udziela Beata Pierzchlewicz – Kierownik Wydziału Strategii Rozwoju i Środków Pomocowych - pok. 414, tel. 77 40-50-362, ,

 1.  Informacja o wyniku konkursu:

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na :

 1. stronie Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny www.subregionkk.pl
 2. stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej urzędów jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny.

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
Sabina Nowosielska (-)