Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 
PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CISEK 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 
ZA ROK 2015

GMINA CISEK


Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).
Program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku został przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/223/2014 z dnia 20 października 2014 r. i jest zgodny z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).

Zgodnie z ustawą organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja składa sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni Radzie Gminy.
W programie współpracy zostały określone zadania, które mogą być dofinansowane przez gminę oraz wskazane są inne formy współpracy. Działalność organizacji pozwala określić zbiorowe potrzeby mieszkańców i efektywniejsze realizowanie celów związanych z podnoszeniem poziomu życia mieszkańców. Władze Gminy współpracują z organizacjami pozarządowymi poprzez powierzanie i wspieranie wykonania zadań wymienionych w programie współpracy. Ważnym elementem opracowywania programu współpracy jest przeprowadzenie konsultacji społecznych i uwzględnienie w nim potrzeb społeczności lokalnych.

Projekt Uchwały Rady Gminy Cisek w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku został poddany konsultacjom w okresie od 02.10.2014 r. do 09.10.2014 r. Zaproponowano formę pisemną lub elektroniczną wyrażenia opinii o projekcie Programu przez organizacje. Projekt Programu dostępny był na stronie internetowej www.cisek.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek. Po przeprowadzonych konsultacjach nie wniesiono żadnych uwag oraz propozycji do jego treści. W dalszej kolejności Program współpracy został przedstawiony Radzie Gminy i przyjęty Uchwałą j.w. Program współpracy pozwala dysponować środkami publicznymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Umożliwia pełniejsze wykorzystanie potencjału rzeczowego i kadrowego organizacji, co pozwala podnosić jakość realizowanych zadań publicznych.  

Realizując Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku Gmina współpracowała z organizacjami między innymi poprzez:
- powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
- wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
- wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
- udzielanie przez Gminę pomocy merytorycznej i lokalowej organizacjom pozarządowym.

W 2015 roku Gmina Cisek wspierała wykonywanie zadań publicznych przez udzielenie dotacji w wysokości 190 000,00 zł. W oparciu o ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie zostały ogłoszone 2 otwarte konkursy ofert, tj.:

I. W styczniu został ogłoszony otwarty konkurs ofert: na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty – wysokość dotacji wynosiła 100.000,00 zł
Swoje oferty złożyli:

  1. Gminny Związek „Ludowe Zespoły Sportowe” Cisek zrzeszający 3 kluby sportowe, tj: LZS Kobylice, LZS Łany i LZS Steblów,
  2. Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Cisek,
  3. Towarzystwo Promocji i Rozwoju Wsi Cisek „CISEK 2000”.

Wszystkie oferty spełniały wymogi formalne, merytoryczne i finansowe. Po przedłożeniu opinii przez Komisję Konkursową Wójtowi Gminy dotyczącą w/w ofert zostały podpisane umowy z: Gminnym Związkiem „Ludowe Zespoły Sportowe” Cisek na kwotę 60.000,00 zł., Ludowym Klubem Sportowym „Victoria” Cisek na kwotę 30.000,00 zł. i Towarzystwem Promocji i Rozwoju Wsi Cisek „CISEK 2000” na kwotę 10.000,00 zł.

II. Również w styczniu został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2015 roku” – wysokość dotacji wyniosła 90.000,00 zł.
Została złożona 1 oferta przez Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu. Oferta spełniała wymogi formalne, merytoryczne i finansowe.
Z organizacją została podpisana umowa na kwotę 90.000,00 zł.

Wszystkie przyznane środki finansowe w 2015 r. zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami. Dotacje zostały rozliczone w ustawowym terminie i co do ich wykorzystania nie wniesiono zastrzeżeń.


Wójt Gminy Cisek

Alojzy Parys

Cisek, 25.04.2016 r.