Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 22 lutego 2016 r /poniedziałek /  godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Cisek odbędzie się  XIII SESJA Rady Gminy Cisek. 

Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Gminy Cisek.
4.Informacja Policji na temat bezpieczeństwa gminy.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach w  okresie
    międzysesyjnym.
7. Informacja z działalności komisji problemowych Rady Gminy Cisek w okresie  międzysesyjnym    
8.  Podjęcie uchwał w sprawach :
a/   zmian do budżetu gminy na 2016r,
b/    zmiany wieloletniej prognozy finansowej  - projekt uchwały zostanie doręczony przed sesją, 
c/    przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej,
d/    wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,
e/    zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kobylice na lata 2016-2020 
f / określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Cisek ,których właścicielem     lub zarządzającym jest Gmina Cisek  oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
g/ w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Cisek.
h/zmieniająca uchwałę Nr XX/90/2008 z dnia 30 września 2008r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032   9.  Zapytania i oświadczenia radnych,
10.  Informacje oraz zapytania sołtysów,
11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych,
12.  Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ Rozwita Szafarczyk