Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 12/2016
WÓJTA GMINY CISEK

z dnia 2 lutego 2016 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2016 roku”.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 oraz art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XI/65/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku”, zarządzam co następuje:
 
§ 1. Do konkursu zgłoszono jedną ofertę.

§ 2. W wyniku szczegółowej analizy złożonej oferty Wójt Gminy Cisek udzielił wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego w roku 2016 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2016 roku”:

  1. CARITAS Diecezji Opolskiej w wysokości 90 000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek (www.bip.cisek.pl), na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek (www.cisek.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek.

WÓJT
/-/ Alojzy Parys