Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 11/2016
WÓJTA GMINY CISEK

z dnia 2 lutego 2016 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 oraz art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XI/65/2015 Rady Gminy Cisek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku”, zarządzam co następuje:

§ 1. Do konkursu zgłoszono 3 oferty.

§ 2. W wyniku szczegółowej analizy złożonych ofert Wójt Gminy Cisek udzielił wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego w roku 2016 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

  1. Gminnemu Związkowi „Ludowe Zespoły Sportowe” Cisek w wysokości 59 000,00 zł.
  2. Ludowemu Klubowi Sportowemu „VICTORIA” Cisek   w wysokości 33 500,00 zł.
  3. Towarzystwu Promocji i Rozwoju wsi Cisek „CISEK 2000” w wysokości 7 500,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisek (www.bip.cisek.pl), na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek (www.cisek.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek.

WÓJT
/-/ Alojzy Parys